:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 46
: 35 532
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

vs

: 1002
vs
: 993
200200,191191
: 11.01.11 20:00
: 4
: 15.01.11 20:00
200
: 50
.%
1L_E_X7543 32 1157%
2 7639 37 251%
3krestonos6666439 25 1461%
4nitto4518 27 -940%
51914 5 974%
6sem6652811 17 -639%
7pavlus801910 9 153%
8145198 11 -342%
9lider-14156 9 -340%
10821114 7 -336%
11kot180983 5 -238%
12shika128232 1 167%
13leonnet72 5 -329%
14AlexejMoroz11 0 1100%
C :
:
:
.%
1lokky1238644 42 251%
2vvl19747539 36 352%
3Ferre G F8337 46 -945%
4StayAlone3623 13 1064%
5antontar3718 19 -149%
6 3115 16 -148%
7peOner219 12 -343%
8124 8 -433%
9IvanIvanich32 1 167%

: 20

# . .
1 01.01.70 03:15 15.01.11 18:31 nitto 1 vs. lokky123 lokky123
2 01.01.70 03:15 15.01.11 18:42 nitto 1 vs. lokky123 lokky123
3 01.01.70 03:15 15.01.11 18:28 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
4 01.01.70 03:15 15.01.11 18:05 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
5 01.01.70 03:15 15.01.11 18:51 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
6 01.01.70 03:15 15.01.11 18:35 nitto 1 vs. lokky123 lokky123
7 01.01.70 03:15 15.01.11 18:30 nitto 1 vs. lokky123 lokky123
8 01.01.70 03:15 15.01.11 18:13 nitto 1 lokky123 vs. lokky123
9 01.01.70 03:15 15.01.11 18:15 nitto 1 lokky123 vs. lokky123
10 01.01.70 03:15 15.01.11 18:52 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
11 01.01.70 03:15 15.01.11 18:19 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
12 01.01.70 03:15 15.01.11 18:53 nitto 1 lokky123 vs. lokky123
13 01.01.70 03:15 15.01.11 18:40 nitto 1 vvl1974 vs. vvl1974
14 01.01.70 03:15 15.01.11 18:36 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
15 01.01.70 03:15 15.01.11 18:57 antontar2 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
16 01.01.70 03:15 15.01.11 18:53 antontar2 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
17 01.01.70 03:15 15.01.11 18:54 vvl1974 1 vvl1974 vs. krestonos666 krestonos666 vvl1974
18 01.01.70 03:15 15.01.11 18:07 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
19 01.01.70 03:15 15.01.11 14:42 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
20 01.01.70 03:15 15.01.11 18:42 antontar2 1 antontar vs. L_E_X L_E_X antontar
21 01.01.70 03:15 15.01.11 18:50 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
22 01.01.70 03:15 15.01.11 17:19 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
23 01.01.70 03:15 15.01.11 18:34 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
24 01.01.70 03:15 15.01.11 17:12 antontar2 1 antontar vs. krestonos666 krestonos666 antontar
25 01.01.70 03:15 15.01.11 17:44 L_E_X 1 vvl1974 vs. L_E_X vvl1974 L_E_X
26 01.01.70 03:15 15.01.11 17:03 Ferre G F 1 L_E_X vs. Ferre G F L_E_X Ferre G F
27 01.01.70 03:15 15.01.11 17:56 nitto 1 krestonos666 vs. vvl1974 vvl1974 krestonos666
28 01.01.70 03:15 15.01.11 17:31 antontar2 1 L_E_X vs. antontar L_E_X antontar
29 01.01.70 03:15 15.01.11 17:51 nitto 1 krestonos666 vs. vvl1974 vvl1974 krestonos666
30 01.01.70 03:15 15.01.11 17:42 antontar2 1 antontar vs. kot1809 kot1809 antontar
31 01.01.70 03:15 15.01.11 17:49 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
32 01.01.70 03:15 15.01.11 17:52 nitto 1 krestonos666 vs. vvl1974 vvl1974 krestonos666
33 01.01.70 03:15 15.01.11 17:06 vvl1974 1 krestonos666 vs. vvl1974 krestonos666 vvl1974
34 01.01.70 03:15 15.01.11 17:19 vvl1974 1 krestonos666 vs. vvl1974 krestonos666 vvl1974
35 01.01.70 03:15 15.01.11 17:34 vvl1974 1 krestonos666 vs. vvl1974 krestonos666 vvl1974
36 01.01.70 03:15 15.01.11 17:28 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
37 01.01.70 03:15 15.01.11 17:45 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
38 01.01.70 03:15 15.01.11 17:38 nitto 1 krestonos666 vs. Ferre G F Ferre G F krestonos666
39 01.01.70 03:15 15.01.11 17:54 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
40 01.01.70 03:15 15.01.11 17:01 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
41 01.01.70 03:15 15.01.11 17:21 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
42 01.01.70 03:15 15.01.11 17:17 vvl1974 1 krestonos666 vs. vvl1974 krestonos666 vvl1974
43 01.01.70 03:15 15.01.11 17:07 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
44 01.01.70 03:15 15.01.11 17:10 nitto 1 krestonos666 vs. vvl1974 vvl1974 krestonos666
45 01.01.70 03:15 15.01.11 17:59 vvl1974 1 vvl1974 vs. krestonos666 krestonos666 vvl1974
46 01.01.70 03:15 15.01.11 17:53 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
47 01.01.70 03:15 15.01.11 17:39 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
48 01.01.70 03:15 15.01.11 17:56 Ferre G F 1 nitto vs. Ferre G F nitto Ferre G F
49 01.01.70 03:15 15.01.11 17:48 vvl1974 1 vvl1974 vs. nitto nitto vvl1974
50 01.01.70 03:15 15.01.11 17:49 nitto 1 vvl1974 vs. nitto vvl1974 nitto
51 01.01.70 03:15 15.01.11 16:59 vvl1974 1 nitto vs. vvl1974 nitto vvl1974
52 01.01.70 03:15 15.01.11 16:57 vvl1974 1 vvl1974 vs. nitto nitto vvl1974
53 01.01.70 03:15 15.01.11 16:38 nitto 1 lokky123 vs. nitto lokky123 nitto
54 01.01.70 03:15 15.01.11 16:35 vvl1974 1 vvl1974 vs. nitto nitto vvl1974
55 01.01.70 03:15 15.01.11 16:25 nitto 1 nitto vs. vvl1974 vvl1974 nitto
56 01.01.70 03:15 15.01.11 16:23 nitto 1 nitto vs. vvl1974 vvl1974 nitto
57 01.01.70 03:15 15.01.11 16:41 nitto 1 nitto vs. lokky123 lokky123 nitto
58 01.01.70 03:15 15.01.11 16:05 nitto 1 nitto vs. lokky123 lokky123 nitto
59 01.01.70 03:15 15.01.11 16:52 vvl1974 1 nitto vs. vvl1974 nitto vvl1974
60 01.01.70 03:15 15.01.11 16:33 vvl1974 1 vvl1974 vs. nitto nitto vvl1974
61 01.01.70 03:15 15.01.11 16:02 lokky 1 kot1809 vs. lokky123 kot1809 lokky123
62 01.01.70 03:15 15.01.11 16:01 vvl1974 1 vvl1974 vs. kot1809 kot1809 vvl1974
63 01.01.70 03:15 15.01.11 16:52 kot1809 1 vvl1974 vs. kot1809 vvl1974 kot1809
64 01.01.70 03:15 15.01.11 16:34 kot1809 1 kot1809 vs. vvl1974 vvl1974 kot1809
65 01.01.70 03:15 15.01.11 15:27 L_E_X 1 vs. L_E_X L_E_X
66 01.01.70 03:15 15.01.11 15:21 L_E_X 1 peOner vs. L_E_X peOner L_E_X
67 01.01.70 03:15 15.01.11 15:20 L_E_X 1 peOner vs. L_E_X peOner L_E_X
68 01.01.70 03:15 15.01.11 14:52 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
69 01.01.70 03:15 15.01.11 14:34 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
70 01.01.70 03:15 15.01.11 14:48 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
71 01.01.70 03:15 15.01.11 12:28 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
72 01.01.70 03:15 15.01.11 12:11 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
73 01.01.70 03:15 15.01.11 12:31 1 lokky123 vs. lokky123
74 01.01.70 03:15 15.01.11 11:57 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
75 01.01.70 03:15 15.01.11 11:42 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
76 01.01.70 03:15 15.01.11 11:10 1 vs. vvl1974 vvl1974
77 01.01.70 03:15 15.01.11 11:55 vvl1974 1 vs. vvl1974 vvl1974
78 01.01.70 03:15 15.01.11 11:50 vvl1974 1 vs. vvl1974 vvl1974
79 01.01.70 03:15 15.01.11 11:35 1 vs. vvl1974 vvl1974
80 01.01.70 03:15 15.01.11 10:53 1 vvl1974 vs. vvl1974
81 01.01.70 03:15 15.01.11 01:10 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
82 01.01.70 03:15 15.01.11 01:35 vvl1974 1 vvl1974 vs. leonnet leonnet vvl1974
83 01.01.70 03:15 15.01.11 01:00 vvl1974 1 leonnet vs. vvl1974 leonnet vvl1974
84 01.01.70 03:15 15.01.11 01:22 vvl1974 1 leonnet vs. vvl1974 leonnet vvl1974
85 01.01.70 03:15 15.01.11 01:33 vvl1974 1 leonnet vs. vvl1974 leonnet vvl1974
86 01.01.70 03:15 15.01.11 01:59 vvl1974 1 vvl1974 vs. deltasport deltasport vvl1974
87 01.01.70 03:15 15.01.11 00:25 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
88 01.01.70 03:15 15.01.11 00:28 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
89 01.01.70 03:15 15.01.11 00:35 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
90 01.01.70 03:15 15.01.11 00:28 leonnet 1 leonnet vs. vvl1974 vvl1974 leonnet
91 01.01.70 03:15 15.01.11 00:51 1 vs. vvl1974 vvl1974
92 01.01.70 03:15 15.01.11 00:20 vvl1974 1 vvl1974 vs. vvl1974
93 01.01.70 03:15 15.01.11 00:04 1 vvl1974 vs. vvl1974
94 01.01.70 03:15 15.01.11 00:33 1 vs.
95 01.01.70 03:15 15.01.11 00:08 leonnet 1 vs. leonnet leonnet
96 01.01.70 03:15 15.01.11 00:01 nitto 1 vvl1974 vs. krestonos666 vvl1974 krestonos666
97 01.01.70 03:15 15.01.11 00:55 1 vs. Ferre G F Ferre G F
98 01.01.70 03:15 15.01.11 00:56 1 vs.
99 01.01.70 03:15 15.01.11 00:01 nitto 1 krestonos666 vs. Ferre G F Ferre G F krestonos666
100 01.01.70 03:15 15.01.11 00:59 vvl1974 1 L_E_X vs. vvl1974 L_E_X vvl1974
101 01.01.70 03:15 15.01.11 00:49 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
102 01.01.70 03:15 15.01.11 00:06 1 vs. lokky123 lokky123
103 01.01.70 03:15 15.01.11 00:07 vvl1974 1 vvl1974 vs. L_E_X L_E_X vvl1974
104 01.01.70 03:15 15.01.11 00:37 1 vvl1974 vs. vvl1974
105 01.01.70 03:15 15.01.11 00:48 lokky 1 leonnet vs. lokky123 leonnet lokky123
106 01.01.70 03:14 14.01.11 23:28 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
107 01.01.70 03:14 14.01.11 22:53 vvl1974 1 vvl1974 vs. L_E_X L_E_X vvl1974
108 01.01.70 03:14 14.01.11 22:44 1 Ferre G F vs. Ferre G F
109 01.01.70 03:14 14.01.11 22:52 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
110 01.01.70 03:14 14.01.11 22:29 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
111 01.01.70 03:14 14.01.11 22:41 1 vs.
112 01.01.70 03:14 14.01.11 22:12 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
113 01.01.70 03:14 14.01.11 21:22 1 vs.
114 01.01.70 03:14 14.01.11 21:47 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
115 01.01.70 03:14 14.01.11 21:23 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
116 01.01.70 03:14 14.01.11 21:38 1 vs. krestonos666 krestonos666
117 01.01.70 03:14 14.01.11 21:40 L_E_X 1 L_E_X vs. lokky123 lokky123 L_E_X
118 01.01.70 03:14 14.01.11 20:40 nitto 1 peOner vs. krestonos666 peOner krestonos666
119 01.01.70 03:14 14.01.11 20:32 Ferre G F 1 Ferre G F vs. krestonos666 krestonos666 Ferre G F
120 01.01.70 03:14 14.01.11 20:06 nitto 1 peOner vs. krestonos666 peOner krestonos666
121 01.01.70 03:14 14.01.11 19:55 lokky 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
122 01.01.70 03:14 14.01.11 19:59 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
123 01.01.70 03:14 14.01.11 19:09 nitto 1 peOner vs. krestonos666 peOner krestonos666
124 01.01.70 03:14 14.01.11 19:27 Ferre G F 1 Ferre G F vs. krestonos666 krestonos666 Ferre G F
125 01.01.70 03:14 14.01.11 19:38 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
126 01.01.70 03:14 14.01.11 19:08 nitto 1 peOner vs. krestonos666 peOner krestonos666
127 01.01.70 03:14 14.01.11 19:25 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
128 01.01.70 03:14 14.01.11 19:53 peOner 1 peOner vs. krestonos666 krestonos666 peOner
129 01.01.70 03:14 14.01.11 19:07 nitto 1 peOner vs. krestonos666 peOner krestonos666
130 01.01.70 03:14 14.01.11 19:33 Ferre G F 1 Ferre G F vs. krestonos666 krestonos666 Ferre G F
131 01.01.70 03:14 14.01.11 19:06 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
132 01.01.70 03:14 14.01.11 19:04 peOner 1 peOner vs. krestonos666 krestonos666 peOner
133 01.01.70 03:14 14.01.11 19:44 nitto 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
134 01.01.70 03:14 14.01.11 19:23 nitto 1 vs. krestonos666 krestonos666
135 01.01.70 03:14 14.01.11 19:46 1 vs.
136 01.01.70 03:14 14.01.11 18:41 Ferre G F 1 krestonos666 vs. Ferre G F krestonos666 Ferre G F
137 01.01.70 03:14 14.01.11 18:43 nitto 1 krestonos666 vs. krestonos666
138 01.01.70 03:14 14.01.11 18:24 lokky 1 krestonos666 vs. lokky123 krestonos666 lokky123
139 01.01.70 03:14 14.01.11 17:49 lokky 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
140 01.01.70 03:14 14.01.11 16:14 Ferre G F 1 krestonos666 vs. Ferre G F krestonos666 Ferre G F
141 01.01.70 03:14 14.01.11 16:30 Ferre G F 1 krestonos666 vs. Ferre G F krestonos666 Ferre G F
142 01.01.70 03:14 14.01.11 16:02 Ferre G F 1 Ferre G F vs. krestonos666 krestonos666 Ferre G F
143 01.01.70 03:14 14.01.11 15:16 1 StayAlone vs. StayAlone
144 01.01.70 03:14 14.01.11 15:43 StayAlone 1 StayAlone vs. StayAlone
145 01.01.70 03:14 14.01.11 15:09 StayAlone 1 StayAlone vs. StayAlone
146 01.01.70 03:14 14.01.11 15:14 StayAlone 1 StayAlone vs. StayAlone
147 01.01.70 03:14 14.01.11 15:49 1 lokky123 vs. lokky123
148 01.01.70 03:14 14.01.11 15:48 StayAlone 1 vs. StayAlone StayAlone
149 01.01.70 03:14 14.01.11 15:28 1 vs. lokky123 lokky123
150 01.01.70 03:14 14.01.11 14:48 145 1 145 vs. 145
151 01.01.70 03:14 14.01.11 14:39 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
152 01.01.70 03:14 14.01.11 14:12 lokky 1 lokky123 vs. L_E_X L_E_X lokky123
153 01.01.70 03:14 14.01.11 14:13 L_E_X 1 peOner vs. L_E_X peOner L_E_X
154 01.01.70 03:14 14.01.11 14:48 lokky 1 lokky123 vs. L_E_X L_E_X lokky123
155 01.01.70 03:14 14.01.11 14:26 lokky 1 L_E_X vs. lokky123 L_E_X lokky123
156 01.01.70 03:14 14.01.11 14:15 L_E_X 1 L_E_X vs. lokky123 lokky123 L_E_X
157 01.01.70 03:14 14.01.11 14:44 peOner 1 nitto vs. peOner nitto peOner
158 01.01.70 03:14 14.01.11 14:48 peOner 1 peOner vs. nitto nitto peOner
159 01.01.70 03:14 14.01.11 14:56 peOner 1 peOner vs. nitto nitto peOner
160 01.01.70 03:14 14.01.11 14:50 nitto 1 nitto vs. antontar antontar nitto
161 01.01.70 03:14 14.01.11 14:14 nitto 1 nitto vs. antontar antontar nitto
162 01.01.70 03:14 14.01.11 14:42 antontar2 1 nitto vs. peOner nitto peOner
163 01.01.70 03:14 14.01.11 14:53 nitto 1 peOner vs. nitto peOner nitto
164 01.01.70 03:14 14.01.11 14:39 L_E_X 1 L_E_X vs. L_E_X
165 01.01.70 03:14 14.01.11 14:35 antontar2 1 nitto vs. nitto
166 01.01.70 03:14 14.01.11 14:18 antontar2 1 peOner vs. nitto nitto peOner
167 01.01.70 03:14 14.01.11 14:33 nitto 1 nitto vs. peOner peOner nitto
168 01.01.70 03:14 14.01.11 13:50 antontar2 1 peOner vs. nitto nitto peOner
169 01.01.70 03:14 14.01.11 13:47 antontar2 1 nitto vs. antontar nitto antontar
170 01.01.70 03:14 14.01.11 13:58 antontar2 1 nitto vs. antontar nitto antontar
171 01.01.70 03:14 14.01.11 13:17 antontar2 1 145 vs. antontar 145 antontar
172 01.01.70 03:14 14.01.11 13:08 antontar2 1 antontar vs. 145 145 antontar
173 01.01.70 03:14 14.01.11 13:06 antontar2 1 antontar vs. 145 145 antontar
174 01.01.70 03:14 14.01.11 13:11 145 1 145 vs. antontar antontar 145
175 01.01.70 03:14 14.01.11 12:59 145 1 145 vs. antontar antontar 145
176 01.01.70 03:14 14.01.11 12:46 antontar2 1 vs. pavlus80 pavlus80
177 01.01.70 03:14 14.01.11 12:48 lokky 1 lokky123 vs. pavlus80 pavlus80 lokky123
178 01.01.70 03:14 14.01.11 12:27 pavlus80 1 lokky123 vs. pavlus80 lokky123 pavlus80
179 01.01.70 03:14 14.01.11 08:33 1 Ferre G F vs. Ferre G F
180 01.01.70 03:14 14.01.11 08:23 1 vs. Ferre G F Ferre G F
181 01.01.70 03:14 14.01.11 01:33 nitto 1 nitto vs. nitto
182 01.01.70 03:14 14.01.11 01:36 1 vs. nitto nitto
183 01.01.70 03:14 14.01.11 00:52 1 vs.
184 01.01.70 03:14 14.01.11 00:34 1 Ferre G F vs. Ferre G F
185 01.01.70 03:14 14.01.11 00:48 Ferre G F 1 Ferre G F vs. Ferre G F
186 01.01.70 03:14 14.01.11 00:11 1 Ferre G F vs. Ferre G F
187 01.01.70 03:14 14.01.11 00:08 Ferre G F 1 145 vs. Ferre G F 145 Ferre G F
188 01.01.70 03:13 13.01.11 23:39 lokky 1 145 vs. lokky123 145 lokky123
189 01.01.70 03:13 13.01.11 23:59 lokky 1 lokky123 vs. 145 145 lokky123
190 01.01.70 03:13 13.01.11 23:18 1 lokky123 vs. lokky123
191 01.01.70 03:13 13.01.11 23:37 lokky 1 vs. krestonos666 krestonos666
192 01.01.70 03:13 13.01.11 23:56 lokky 1 vs. lokky123 lokky123
193 01.01.70 03:13 13.01.11 23:48 nitto 1 lokky123 vs. krestonos666 lokky123 krestonos666
194 01.01.70 03:13 13.01.11 23:56 lokky 1 lokky123 vs. shika1282 shika1282 lokky123
195 01.01.70 03:13 13.01.11 23:13 pavlus80 1 lokky123 vs. pavlus80 lokky123 pavlus80
196 01.01.70 03:13 13.01.11 23:18 lokky 1 lokky123 vs. pavlus80 pavlus80 lokky123
197 01.01.70 03:13 13.01.11 23:07 lokky 1 lokky123 vs. pavlus80 pavlus80 lokky123
198 01.01.70 03:13 13.01.11 23:03 pavlus80 1 vvl1974 vs. pavlus80 vvl1974 pavlus80
199 01.01.70 03:13 13.01.11 22:36 lokky 1 lokky123 vs. 145 145 lokky123
200 01.01.70 03:13 13.01.11 22:20 lokky 1 lider-14 vs. lokky123 lider-14 lokky123
201 01.01.70 03:13 13.01.11 22:16 Ferre G F 1 Ferre G F vs. lider-14 lider-14 Ferre G F
202 01.01.70 03:13 13.01.11 22:52 L_E_X 1 L_E_X vs. L_E_X
203 01.01.70 03:13 13.01.11 21:34 Ferre G F 1 145 vs. Ferre G F 145 Ferre G F
204 01.01.70 03:13 13.01.11 22:27 145 1 lokky123 vs. 145 lokky123 145
205 01.01.70 03:13 13.01.11 21:56 lokky 1 lokky123 vs. lider-14 lider-14 lokky123
206 01.01.70 03:13 13.01.11 21:17 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
207 01.01.70 03:13 13.01.11 21:44 Ferre G F 1 lider-14 vs. Ferre G F lider-14 Ferre G F
208 01.01.70 03:13 13.01.11 21:45 145 1 145 vs. Ferre G F Ferre G F 145
209 01.01.70 03:13 13.01.11 21:24 lokky 1 lokky123 vs. lider-14 lider-14 lokky123
210 01.01.70 03:13 13.01.11 21:35 lider-14 1 lider-14 vs. lokky123 lokky123 lider-14
211 01.01.70 03:13 13.01.11 21:29 lider-14 1 lider-14 vs. lokky123 lokky123 lider-14
212 01.01.70 03:13 13.01.11 21:14 lider-14 1 lider-14 vs. Ferre G F Ferre G F lider-14
213 01.01.70 03:13 13.01.11 21:11 lokky 1 lider-14 vs. lokky123 lider-14 lokky123
214 01.01.70 03:13 13.01.11 21:14 nitto 1 lokky123 vs. krestonos666 lokky123 krestonos666
215 01.01.70 03:13 13.01.11 21:50 L_E_X 1 qwater vs. L_E_X qwater L_E_X
216 01.01.70 03:13 13.01.11 21:59 lokky 1 lokky123 vs. 145 145 lokky123
217 01.01.70 03:13 13.01.11 21:52 L_E_X 1 L_E_X vs. qwater qwater L_E_X
218 01.01.70 03:13 13.01.11 21:05 lokky 1 lokky123 vs. 145 145 lokky123
219 01.01.70 03:13 13.01.11 20:32 lokky 1 145 vs. lokky123 145 lokky123
220 01.01.70 03:13 13.01.11 20:12 145 1 lokky123 vs. 145 lokky123 145
221 01.01.70 03:13 13.01.11 20:50 145 1 145 vs. lokky123 lokky123 145
222 01.01.70 03:13 13.01.11 20:29 145 1 145 vs. lokky123 lokky123 145
223 01.01.70 03:13 13.01.11 20:28 lokky 1 pavlus80 vs. lokky123 pavlus80 lokky123
224 01.01.70 03:13 13.01.11 20:50 pavlus80 1 lokky123 vs. pavlus80 lokky123 pavlus80
225 01.01.70 03:13 13.01.11 20:27 pavlus80 1 lokky123 vs. pavlus80 lokky123 pavlus80
226 01.01.70 03:13 13.01.11 19:28 pavlus80 1 Ferre G F vs. pavlus80 Ferre G F pavlus80
227 01.01.70 03:13 13.01.11 19:29 1 Ferre G F vs. Ferre G F
228 01.01.70 03:13 13.01.11 19:12 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
229 01.01.70 03:13 13.01.11 19:08 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
230 01.01.70 03:13 13.01.11 19:03 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
231 01.01.70 03:13 13.01.11 19:08 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
232 01.01.70 03:13 13.01.11 18:21 L_E_X 1 peOner vs. L_E_X peOner L_E_X
233 01.01.70 03:13 13.01.11 18:23 lider-14 1 antontar vs. lider-14 antontar lider-14
234 01.01.70 03:13 13.01.11 18:07 lider-14 1 antontar vs. lider-14 antontar lider-14
235 01.01.70 03:13 13.01.11 18:55 antontar2 1 antontar vs. L_E_X L_E_X antontar
236 01.01.70 03:13 13.01.11 17:13 L_E_X 1 antontar vs. L_E_X antontar L_E_X
237 01.01.70 03:13 13.01.11 16:11 antontar2 1 vs. lokky123 lokky123
238 01.01.70 03:13 13.01.11 16:07 antontar2 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
239 01.01.70 03:13 13.01.11 16:13 antontar2 1 lokky123 vs. krestonos666 krestonos666 lokky123
240 01.01.70 03:13 13.01.11 16:13 antontar2 1 vs. lokky123 lokky123
241 01.01.70 03:13 13.01.11 16:20 1 lokky123 vs. krestonos666 lokky123 krestonos666
242 01.01.70 03:13 13.01.11 16:21 1 krestonos666 vs. lokky123 lokky123 krestonos666
243 01.01.70 03:13 13.01.11 15:56 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
244 01.01.70 03:13 13.01.11 15:01 1 qwater vs. krestonos666 qwater krestonos666
245 01.01.70 03:13 13.01.11 15:07 1 Ferre G F vs. krestonos666 Ferre G F krestonos666
246 01.01.70 03:13 13.01.11 15:59 L_E_X 1 qwater vs. krestonos666 qwater krestonos666
247 01.01.70 03:13 13.01.11 15:07 Ferre G F 1 Ferre G F vs. Ferre G F
248 01.01.70 03:13 13.01.11 15:40 Ferre G F 1 Ferre G F vs. Ferre G F
249 01.01.70 03:13 13.01.11 15:31 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
250 01.01.70 03:13 13.01.11 15:55 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
251 01.01.70 03:13 13.01.11 15:29 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
252 01.01.70 03:13 13.01.11 15:39 Ferre G F 1 L_E_X vs. Ferre G F L_E_X Ferre G F
253 01.01.70 03:13 13.01.11 15:11 Ferre G F 1 L_E_X vs. Ferre G F L_E_X Ferre G F
254 01.01.70 03:13 13.01.11 15:34 Ferre G F 1 kot1809 vs. Ferre G F kot1809 Ferre G F
255 01.01.70 03:13 13.01.11 15:16 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
256 01.01.70 03:13 13.01.11 15:33 Ferre G F 1 kot1809 vs. Ferre G F kot1809 Ferre G F
257 01.01.70 03:13 13.01.11 15:29 L_E_X 1 L_E_X vs. antontar antontar L_E_X
258 01.01.70 03:13 13.01.11 14:39 L_E_X 1 kot1809 vs. antontar antontar kot1809
259 01.01.70 03:13 13.01.11 14:14 1 peOner vs. peOner
260 01.01.70 03:13 13.01.11 14:47 L_E_X 1 L_E_X vs. antontar antontar L_E_X
261 01.01.70 03:13 13.01.11 14:45 peOner 1 peOner vs. peOner
262 01.01.70 03:13 13.01.11 14:11 1 StayAlone vs. StayAlone
263 01.01.70 03:13 13.01.11 14:51 1 IvanIvanich vs. IvanIvanich
264 01.01.70 03:13 13.01.11 13:53 1 StayAlone vs. StayAlone
265 01.01.70 03:13 13.01.11 13:59 antontar2 1 IvanIvanich vs. pavlus80 pavlus80 IvanIvanich
266 01.01.70 03:13 13.01.11 13:45 antontar2 1 IvanIvanich vs. pavlus80 pavlus80 IvanIvanich
267 01.01.70 03:13 13.01.11 13:27 pavlus80 1 pavlus80 vs. Ferre G F Ferre G F pavlus80
268 01.01.70 03:13 13.01.11 13:33 1 vs. StayAlone StayAlone
269 01.01.70 03:13 13.01.11 13:25 1 vs. StayAlone StayAlone
270 01.01.70 03:13 13.01.11 13:17 1 vs.
271 01.01.70 03:13 13.01.11 13:00 antontar2 1 nitto vs. Ferre G F nitto Ferre G F
272 01.01.70 03:13 13.01.11 13:52 StayAlone 1 821 vs. StayAlone 821 StayAlone
273 01.01.70 03:13 13.01.11 12:29 antontar2 1 nitto vs. Ferre G F nitto Ferre G F
274 01.01.70 03:13 13.01.11 12:23 StayAlone 1 821 vs. StayAlone 821 StayAlone
275 01.01.70 03:13 13.01.11 12:14 antontar2 1 nitto vs. nitto
276 01.01.70 03:13 13.01.11 12:13 1 821 vs. StayAlone StayAlone 821
277 01.01.70 03:13 13.01.11 12:07 nitto 1 nitto vs. StayAlone StayAlone nitto
278 01.01.70 03:13 13.01.11 12:11 antontar2 1 sem665 vs. sem665
279 01.01.70 03:13 13.01.11 12:45 StayAlone 1 821 vs. StayAlone 821 StayAlone
280 01.01.70 03:13 13.01.11 12:26 StayAlone 1 sem665 vs. StayAlone sem665 StayAlone
281 01.01.70 03:13 13.01.11 12:46 StayAlone 1 sem665 vs. StayAlone sem665 StayAlone
282 01.01.70 03:13 13.01.11 12:45 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
283 01.01.70 03:13 13.01.11 12:22 StayAlone 1 StayAlone vs. StayAlone
284 01.01.70 03:13 13.01.11 12:15 1 qwater vs. qwater
285 01.01.70 03:13 13.01.11 12:15 1 Ferre G F vs. 821 Ferre G F 821
286 01.01.70 03:13 13.01.11 12:46 1 antontar vs. antontar
287 01.01.70 03:13 13.01.11 12:56 1 StayAlone vs. StayAlone
288 01.01.70 03:13 13.01.11 11:41 1 antontar vs. antontar
289 01.01.70 03:13 13.01.11 11:20 StayAlone 1 nitto vs. StayAlone nitto StayAlone
290 01.01.70 03:13 13.01.11 11:40 antontar2 1 antontar vs. nitto nitto antontar
291 01.01.70 03:13 13.01.11 11:58 nitto 1 vs. nitto nitto
292 01.01.70 03:13 13.01.11 11:26 1 antontar vs. antontar
293 01.01.70 03:13 13.01.11 11:31 1 antontar vs. antontar
294 01.01.70 03:13 13.01.11 11:38 nitto 1 nitto vs. nitto
295 01.01.70 03:13 13.01.11 11:49 1 antontar vs. antontar
296 01.01.70 03:13 13.01.11 11:34 1 vs. nitto nitto
297 01.01.70 03:13 13.01.11 11:24 antontar2 1 antontar vs. antontar
298 01.01.70 03:13 13.01.11 11:01 antontar2 1 antontar vs. antontar
299 01.01.70 03:13 13.01.11 11:02 nitto 1 vs. nitto nitto
300 01.01.70 03:13 13.01.11 11:54 antontar2 1 antontar vs. antontar
301 01.01.70 03:13 13.01.11 11:40 1 antontar vs. antontar
302 01.01.70 03:13 13.01.11 11:47 1 antontar vs. antontar
303 01.01.70 03:13 13.01.11 11:44 Ferre G F 1 pavlus80 vs. Ferre G F pavlus80 Ferre G F
304 01.01.70 03:13 13.01.11 10:01 pavlus80 1 pavlus80 vs. Ferre G F Ferre G F pavlus80
305 01.01.70 03:13 13.01.11 00:20 L_E_X 1 lokky123 vs. shika1282 lokky123 shika1282
306 01.01.70 03:12 12.01.11 23:04 L_E_X 1 Ferre G F vs. shika1282 Ferre G F shika1282
307 01.01.70 03:12 12.01.11 23:56 L_E_X 1 L_E_X vs. L_E_X
308 01.01.70 03:12 12.01.11 23:47 lokky 1 lokky123 vs. L_E_X L_E_X lokky123
309 01.01.70 03:12 12.01.11 23:28 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
310 01.01.70 03:12 12.01.11 23:27 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
311 01.01.70 03:12 12.01.11 23:18 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
312 01.01.70 03:12 12.01.11 23:34 Ferre G F 1 Ferre G F vs. L_E_X L_E_X Ferre G F
313 01.01.70 03:12 12.01.11 23:14 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
314 01.01.70 03:12 12.01.11 23:55 pavlus80 1 pavlus80 vs. Ferre G F Ferre G F pavlus80
315 01.01.70 03:12 12.01.11 23:18 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
316 01.01.70 03:12 12.01.11 22:17 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
317 01.01.70 03:12 12.01.11 22:47 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
318 01.01.70 03:12 12.01.11 22:05 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
319 01.01.70 03:12 12.01.11 22:47 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
320 01.01.70 03:12 12.01.11 22:18 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
321 01.01.70 03:12 12.01.11 22:34 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
322 01.01.70 03:12 12.01.11 22:00 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
323 01.01.70 03:12 12.01.11 22:08 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
324 01.01.70 03:12 12.01.11 21:46 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
325 01.01.70 03:12 12.01.11 22:48 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
326 01.01.70 03:12 12.01.11 21:51 vvl1974 1 vvl1974 vs. sem665 sem665 vvl1974
327 01.01.70 03:12 12.01.11 22:20 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
328 01.01.70 03:12 12.01.11 21:47 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
329 01.01.70 03:12 12.01.11 21:37 sem665 1 vvl1974 vs. sem665 vvl1974 sem665
330 01.01.70 03:12 12.01.11 21:29 L_E_X 1 L_E_X vs. vvl1974 vvl1974 L_E_X
331 01.01.70 03:12 12.01.11 20:30 1 vvl1974 vs. lider-14 lider-14 vvl1974
332 01.01.70 03:12 12.01.11 20:25 1 vs. lider-14 lider-14
333 01.01.70 03:12 12.01.11 20:56 lider-14 1 vvl1974 vs. lider-14 vvl1974 lider-14
334 01.01.70 03:12 12.01.11 20:37 antontar2 1 antontar vs. pavlus80 pavlus80 antontar
335 01.01.70 03:12 12.01.11 20:24 pavlus80 1 lokky123 vs. pavlus80 lokky123 pavlus80
336 01.01.70 03:12 12.01.11 19:02 1 vs.
337 01.01.70 03:12 12.01.11 19:26 lokky 1 vs. lider-14 lider-14
338 01.01.70 03:12 12.01.11 19:11 1 vs.
339 01.01.70 03:12 12.01.11 19:21 1 vs.
340 01.01.70 03:12 12.01.11 17:01 lokky 1 vs. nitto nitto
341 01.01.70 03:12 12.01.11 17:13 nitto 1 nitto vs. nitto
342 01.01.70 03:12 12.01.11 17:07 lokky 1 nitto vs. nitto
343 01.01.70 03:12 12.01.11 17:38 nitto 1 nitto vs. nitto
344 01.01.70 03:12 12.01.11 17:21 antontar2 1 vs. sem665 sem665
345 01.01.70 03:12 12.01.11 17:07 sem665 1 StayAlone vs. sem665 StayAlone sem665
346 01.01.70 03:12 12.01.11 17:55 nitto 1 StayAlone vs. nitto StayAlone nitto
347 01.01.70 03:12 12.01.11 17:21 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
348 01.01.70 03:12 12.01.11 17:29 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
349 01.01.70 03:12 12.01.11 17:54 1 vs.
350 01.01.70 03:12 12.01.11 17:55 StayAlone 1 821 vs. StayAlone 821 StayAlone
351 01.01.70 03:12 12.01.11 16:48 1 vs.
352 01.01.70 03:12 12.01.11 16:21 StayAlone 1 StayAlone vs. 821 821 StayAlone
353 01.01.70 03:12 12.01.11 16:43 1 vs. 821 821
354 01.01.70 03:12 12.01.11 16:35 1 vs.
355 01.01.70 03:12 12.01.11 16:34 1 821 vs. StayAlone StayAlone 821
356 01.01.70 03:12 12.01.11 16:57 StayAlone 1 StayAlone vs. StayAlone
357 01.01.70 03:12 12.01.11 16:35 StayAlone 1 StayAlone vs. 821 821 StayAlone
358 01.01.70 03:12 12.01.11 16:42 L_E_X 1 L_E_X vs. antontar antontar L_E_X
359 01.01.70 03:12 12.01.11 16:57 1 antontar vs. 821 antontar 821
360 01.01.70 03:12 12.01.11 16:19 antontar2 1 antontar vs. antontar
361 01.01.70 03:12 12.01.11 15:10 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
362 01.01.70 03:12 12.01.11 15:19 StayAlone 1 StayAlone vs. nitto nitto StayAlone
363 01.01.70 03:12 12.01.11 15:49 antontar2 1 nitto vs. antontar nitto antontar
364 01.01.70 03:12 12.01.11 15:45 sem665 1 sem665 vs. StayAlone StayAlone sem665
365 01.01.70 03:12 12.01.11 15:36 antontar2 1 antontar vs. L_E_X L_E_X antontar
366 01.01.70 03:12 12.01.11 15:05 StayAlone 1 L_E_X vs. StayAlone L_E_X StayAlone
367 01.01.70 03:12 12.01.11 15:51 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
368 01.01.70 03:12 12.01.11 15:15 L_E_X 1 L_E_X vs. lokky123 lokky123 L_E_X
369 01.01.70 03:12 12.01.11 15:23 StayAlone 1 StayAlone vs. sem665 sem665 StayAlone
370 01.01.70 03:12 12.01.11 15:12 sem665 1 sem665 vs. lokky123 lokky123 sem665
371 01.01.70 03:12 12.01.11 15:03 lokky 1 lokky123 vs. L_E_X L_E_X lokky123
372 01.01.70 03:12 12.01.11 14:36 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
373 01.01.70 03:12 12.01.11 14:20 L_E_X 1 lokky123 vs. L_E_X lokky123 L_E_X
374 01.01.70 03:12 12.01.11 14:07 lokky 1 L_E_X vs. lokky123 L_E_X lokky123
375 01.01.70 03:12 12.01.11 14:07 L_E_X 1 StayAlone vs. L_E_X StayAlone L_E_X
376 01.01.70 03:12 12.01.11 13:57 1 Hercules vs. Hercules
377 01.01.70 03:12 12.01.11 13:21 1 Hercules vs. Hercules
378 01.01.70 03:12 12.01.11 13:33 1 vs. AlexejMoroz AlexejMoroz
379 01.01.70 03:12 12.01.11 12:43 1 vs. L_E_X L_E_X
380 01.01.70 03:12 12.01.11 12:09 sem665 1 lokky123 vs. sem665 lokky123 sem665
381 01.01.70 03:12 12.01.11 12:51 lokky 1 lokky123 vs. lokky123
382 01.01.70 03:12 12.01.11 11:49 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
383 01.01.70 03:12 12.01.11 11:46 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X
384 01.01.70 03:12 12.01.11 11:47 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
385 01.01.70 03:12 12.01.11 11:10 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
386 01.01.70 03:12 12.01.11 11:37 Ferre G F 1 L_E_X vs. Ferre G F L_E_X Ferre G F
387 01.01.70 03:12 12.01.11 11:22 Ferre G F 1 L_E_X vs. Ferre G F L_E_X Ferre G F
388 01.01.70 03:11 11.01.11 23:11 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
389 01.01.70 03:11 11.01.11 23:17 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
390 01.01.70 03:11 11.01.11 22:26 L_E_X 1 L_E_X vs. Ferre G F Ferre G F L_E_X
391 01.01.70 03:11 11.01.11 22:38 L_E_X 1 Ferre G F vs. L_E_X Ferre G F L_E_X


0,429276