:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 75
: 35 522
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

. 4 . 2

: 964
vs
: 1002
111111,150150
: 02.12.13 18:00
: 4
: 06.12.13 18:00
150
: 100
.%
1namel7776834 34 050%
2Dr House4622 24 -248%
3vlm2813 15 -246%
4PupukiN2611 15 -442%
5Mr_Psyho209 11 -245%
6188 10 -244%
7Sayran145 9 -436%
8stepanov5974 3 157%
966683 5 -238%
10Edgar15471 6 -514%
11Cheburec UA31 2 -133%
C :
:
:
.%
1pyc6039 21 1865%
21454227 15 1264%
3773117 14 355%
4L_E_X3316 17 -148%
5 2315 8 765%
6VALIOK2214 8 664%
7shika12822410 14 -442%
8petsguard146 8 -243%
9mamaj74 3 157%
10ukfpeyjd52 3 -140%

: 3

# . .
1 04.12.13 22:25 04.12.13 22:51 valik 75585862 VALIOK vs. Dr House Dr House VALIOK
2 04.12.13 22:59 04.12.13 22:29 75585811 vs. Dr House Dr House
3 04.12.13 22:57 04.12.13 22:20 Dr House 75585686 vs. Dr House Dr House
4 04.12.13 22:20 04.12.13 22:06 Dr House 75585451 vs. Dr House Dr House
5 04.12.13 22:45 04.12.13 22:25 Dr House 75585386 vs. namel777 namel777
6 04.12.13 22:03 04.12.13 22:27 75585306 namel777 vs. namel777
7 04.12.13 22:36 04.12.13 22:12 75585172 vs. namel777 namel777
8 04.12.13 22:22 04.12.13 22:49 75585095 Dr House vs. Dr House
9 04.12.13 22:28 04.12.13 22:46 Dr House 75584971 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
10 04.12.13 22:55 04.12.13 22:23 shika1282 75584865 Dr House vs. shika1282 Dr House shika1282
11 04.12.13 22:37 04.12.13 22:03 Dr House 75584797 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
12 04.12.13 22:03 04.12.13 22:30 Dr House 75584664 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
13 04.12.13 21:25 04.12.13 21:47 Dr House 75584595 shika1282 vs. Dr House shika1282 Dr House
14 04.12.13 21:05 04.12.13 21:39 shika1282 75584274 Dr House vs. shika1282 Dr House shika1282
15 04.12.13 21:45 04.12.13 21:08 Dr House 75584070 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
16 04.12.13 21:07 04.12.13 21:22 shika1282 75583930 shika1282 vs. Dr House Dr House shika1282
17 04.12.13 21:29 04.12.13 21:18 Dr House 75583782 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
18 04.12.13 19:10 04.12.13 19:43 145 75577331 145 vs. 145
19 04.12.13 19:52 04.12.13 19:52 145 75576754 namel777 vs. 145 namel777 145
20 04.12.13 19:01 04.12.13 19:06 stepanov59 75576612 L_E_X vs. 666 L_E_X 666
21 04.12.13 19:13 04.12.13 19:01 stepanov59 75576434 namel777 vs. L_E_X L_E_X namel777
22 04.12.13 19:24 04.12.13 19:09 stepanov59 75576424 666 vs. 145 145 666
23 04.12.13 19:47 04.12.13 19:56 L_E_X 75576327 namel777 vs. L_E_X namel777 L_E_X
24 04.12.13 19:11 04.12.13 19:50 stepanov59 75576001 L_E_X vs. namel777 L_E_X namel777
25 04.12.13 18:16 04.12.13 18:28 145 75575721 145 vs. 145
26 04.12.13 18:44 04.12.13 18:01 145 75575654 namel777 vs. 145 namel777 145
27 04.12.13 18:30 04.12.13 18:51 145 75575572 145 vs. namel777 namel777 145
28 04.12.13 18:21 04.12.13 18:19 145 75575274 namel777 vs. 145 namel777 145
29 04.12.13 18:55 04.12.13 18:19 stepanov59 75575027 145 vs. namel777 145 namel777
30 04.12.13 18:27 04.12.13 18:51 L_E_X 75574280 L_E_X vs. L_E_X
31 04.12.13 18:23 04.12.13 18:01 145 75574220 PupukiN vs. 145 PupukiN 145
32 04.12.13 18:51 04.12.13 18:10 L_E_X 75573881 PupukiN vs. L_E_X PupukiN L_E_X
33 04.12.13 18:47 04.12.13 18:47 - 75573813 145 vs. 145
34 04.12.13 18:37 04.12.13 18:37 L_E_X 75573685 PupukiN vs. L_E_X PupukiN L_E_X
35 04.12.13 17:38 04.12.13 17:06 PupukiN 75572933 PupukiN vs. 145 145 PupukiN
36 04.12.13 17:44 04.12.13 15:51 PupukiN 75567830 namel777 vs. 145 145 namel777
37 04.12.13 17:25 04.12.13 15:06 PupukiN 75567664 145 vs. namel777 145 namel777
38 04.12.13 15:59 04.12.13 15:06 145 75567550 145 vs. 0 0 145
39 04.12.13 15:33 04.12.13 15:01 145 75567266 0 vs. 145 0 145
40 04.12.13 15:05 04.12.13 15:54 145 75567436 145 vs. 0 0 145
41 04.12.13 13:39 04.12.13 13:46 vlm 75562520 145 vs. vlm 145 vlm
42 04.12.13 13:28 04.12.13 13:21 145 75562154 145 vs. vlm vlm 145
43 04.12.13 13:33 04.12.13 13:49 vlm 75561997 145 vs. vlm 145 vlm
44 04.12.13 13:24 04.12.13 13:05 vlm 75561837 vlm vs. 145 145 vlm
45 04.12.13 12:53 04.12.13 12:34 145 75561703 vlm vs. 145 vlm 145
46 04.12.13 12:54 04.12.13 12:40 145 75561589 vlm vs. 145 vlm 145
47 04.12.13 12:08 04.12.13 12:18 L_E_X 75561224 namel777 vs. L_E_X namel777 L_E_X
48 04.12.13 12:02 04.12.13 12:06 vlm 75561059 145 vs. namel777 145 namel777
49 04.12.13 12:36 04.12.13 12:15 vlm 75560655 namel777 vs. 145 145 namel777
50 04.12.13 02:25 04.12.13 02:18 petsguard 75549616 petsguard vs. vlm vlm petsguard
51 04.12.13 02:11 04.12.13 02:17 771 75549680 77 vs. vlm vlm 77
52 04.12.13 02:55 04.12.13 02:18 771 75549632 77 vs. vlm vlm 77
53 04.12.13 02:14 04.12.13 02:37 vlm 75549581 77 vs. vlm 77 vlm
54 04.12.13 02:51 04.12.13 02:04 vlm 75549483 77 vs. vlm 77 vlm
55 04.12.13 02:49 04.12.13 02:47 vlm 75549472 VALIOK vs. vlm VALIOK vlm
56 04.12.13 02:39 04.12.13 02:45 771 75549430 vlm vs. 77 vlm 77
57 04.12.13 02:35 04.12.13 02:50 771 75549386 77 vs. vlm vlm 77
58 04.12.13 02:29 04.12.13 02:32 771 75549320 77 vs. vlm vlm 77
59 04.12.13 02:13 04.12.13 02:28 vlm 75549237 vlm vs. 77 77 vlm
60 04.12.13 02:04 04.12.13 02:19 771 75549220 Mr_Psyho vs. 77 Mr_Psyho 77
61 04.12.13 01:06 04.12.13 01:52 771 75549201 77 vs. Mr_Psyho Mr_Psyho 77
62 04.12.13 01:08 04.12.13 01:37 Mr_Psyho 75549165 77 vs. Mr_Psyho 77 Mr_Psyho
63 04.12.13 01:07 04.12.13 01:36 Mr_Psyho 75549105 77 vs. Mr_Psyho 77 Mr_Psyho
64 04.12.13 01:50 04.12.13 01:08 Mr_Psyho 75549069 77 vs. Mr_Psyho 77 Mr_Psyho
65 04.12.13 01:07 04.12.13 01:38 Mr_Psyho 75549030 77 vs. Mr_Psyho 77 Mr_Psyho
66 04.12.13 01:02 04.12.13 01:03 PupukiN 75548967 PupukiN vs. VALIOK VALIOK PupukiN
67 04.12.13 01:47 04.12.13 01:05 vlm 75548957 77 vs. vlm 77 vlm
68 04.12.13 01:12 04.12.13 01:14 Mr_Psyho 75548787 Mr_Psyho vs. petsguard petsguard Mr_Psyho
69 04.12.13 01:56 04.12.13 01:10 771 75548879 77 vs. vlm vlm 77
70 04.12.13 01:58 04.12.13 01:26 vlm 75548819 vlm vs. 77 77 vlm
71 04.12.13 01:50 04.12.13 01:44 valik 75548763 PupukiN vs. VALIOK PupukiN VALIOK
72 04.12.13 01:59 04.12.13 01:52 771 75548741 vlm vs. 77 vlm 77
73 04.12.13 01:01 04.12.13 01:40 Mr_Psyho 75548607 Mr_Psyho vs. L_E_X L_E_X Mr_Psyho
74 04.12.13 01:20 04.12.13 01:16 771 75548658 vlm vs. 77 vlm 77
75 04.12.13 01:20 04.12.13 01:16 valik 75548667 PupukiN vs. VALIOK PupukiN VALIOK
76 04.12.13 01:55 04.12.13 01:05 771 75548552 vlm vs. 77 vlm 77
77 04.12.13 01:58 04.12.13 01:42 valik 75548482 Mr_Psyho vs. VALIOK Mr_Psyho VALIOK
78 04.12.13 01:01 04.12.13 01:12 771 75548399 vlm vs. 77 vlm 77
79 04.12.13 01:34 04.12.13 01:20 771 75548429 namel777 vs. 77 namel777 77
80 04.12.13 01:49 04.12.13 01:04 771 75548381 namel777 vs. 77 namel777 77
81 04.12.13 01:57 04.12.13 01:50 Dr House 75548245 namel777 vs. L_E_X L_E_X namel777
82 04.12.13 01:48 04.12.13 01:06 vlm 75548322 77 vs. vlm 77 vlm
83 04.12.13 01:18 04.12.13 01:02 771 75548179 vlm vs. 77 vlm 77
84 04.12.13 01:05 04.12.13 01:47 Dr House 75547997 namel777 vs. 77 77 namel777
85 04.12.13 01:50 04.12.13 01:42 771 75548114 namel777 vs. 77 namel777 77
86 04.12.13 01:42 04.12.13 01:46 vlm 75548059 vlm vs. 77 77 vlm
87 04.12.13 01:03 04.12.13 01:02 L_E_X 75548016 Mr_Psyho vs. L_E_X Mr_Psyho L_E_X
88 04.12.13 01:43 04.12.13 01:52 vlm 75547938 vlm vs. VALIOK VALIOK vlm
89 04.12.13 01:13 04.12.13 01:36 Mr_Psyho 75547603 Mr_Psyho vs. VALIOK VALIOK Mr_Psyho
90 04.12.13 01:46 04.12.13 01:49 771 75547927 77 vs. namel777 namel777 77
91 04.12.13 01:23 04.12.13 01:02 Dr House 75547642 L_E_X vs. namel777 L_E_X namel777
92 04.12.13 01:05 04.12.13 01:46 Dr House 75547816 L_E_X vs. namel777 L_E_X namel777
93 04.12.13 01:13 04.12.13 01:06 vlm 75547650 77 vs. vlm 77 vlm
94 04.12.13 01:46 04.12.13 01:49 145 75547777 namel777 vs. 145 namel777 145
95 04.12.13 01:43 04.12.13 01:29 145 75547551 Edgar154 vs. 145 Edgar154 145
96 04.12.13 00:15 04.12.13 00:18 valik 75547559 Cheburec UA vs. VALIOK Cheburec UA VALIOK
97 04.12.13 00:39 04.12.13 00:07 L_E_X 75547502 L_E_X vs. Mr_Psyho Mr_Psyho L_E_X
98 04.12.13 00:31 04.12.13 00:29 Cheburec UA 75547468 Cheburec UA vs. 77 77 Cheburec UA
99 04.12.13 00:38 04.12.13 00:32 145 75547456 namel777 vs. 145 namel777 145
100 04.12.13 00:39 04.12.13 00:42 valik 75547458 Edgar154 vs. VALIOK Edgar154 VALIOK
101 04.12.13 00:17 04.12.13 00:58 Mr_Psyho 75547332 Mr_Psyho vs. L_E_X L_E_X Mr_Psyho
102 04.12.13 00:52 04.12.13 00:51 Dr House 75547153 namel777 vs. VALIOK VALIOK namel777
103 04.12.13 00:28 04.12.13 00:39 valik 75547352 namel777 vs. VALIOK namel777 VALIOK
104 04.12.13 00:26 04.12.13 00:01 L_E_X 75547154 PupukiN vs. L_E_X PupukiN L_E_X
105 04.12.13 00:31 04.12.13 00:06 L_E_X 75547043 Cheburec UA vs. L_E_X Cheburec UA L_E_X
106 04.12.13 00:59 04.12.13 00:07 L_E_X 75546853 namel777 vs. L_E_X namel777 L_E_X
107 04.12.13 00:07 04.12.13 00:49 valik 75546119 PupukiN vs. VALIOK PupukiN VALIOK
108 04.12.13 00:18 04.12.13 00:00 valik 75545563 PupukiN vs. VALIOK PupukiN VALIOK
109 03.12.13 23:11 03.12.13 23:50 145 75542579 666 vs. 145 666 145
110 03.12.13 23:38 03.12.13 23:59 145 75542523 145 vs. 007 007 145
111 03.12.13 23:29 03.12.13 23:14 145 75542287 145 vs. 666 666 145
112 03.12.13 22:30 03.12.13 22:44 145 75541998 Sayran vs. 145 Sayran 145
113 03.12.13 22:59 03.12.13 22:28 145 75541896 145 vs. Dr House Dr House 145
114 03.12.13 22:13 03.12.13 22:05 L_E_X 75541185 petsguard vs. Dr House Dr House petsguard
115 03.12.13 22:40 03.12.13 22:49 L_E_X 75541422 PupukiN vs. petsguard PupukiN petsguard
116 03.12.13 22:29 03.12.13 22:32 L_E_X 75541557 PupukiN vs. petsguard PupukiN petsguard
117 03.12.13 22:21 03.12.13 22:30 L_E_X 75541614 petsguard vs. Dr House Dr House petsguard
118 03.12.13 22:51 03.12.13 22:55 Sayran 75541727 L_E_X vs. Sayran L_E_X Sayran
119 03.12.13 22:32 03.12.13 22:51 PupukiN 75541249 PupukiN vs. 145 145 PupukiN
120 03.12.13 22:32 03.12.13 22:43 145 75541010 145 vs. Dr House Dr House 145
121 03.12.13 22:23 03.12.13 22:12 PupukiN 75541022 PupukiN vs. petsguard petsguard PupukiN
122 03.12.13 22:55 03.12.13 22:58 Dr House 75540801 mamaj vs. Dr House mamaj Dr House
123 03.12.13 22:45 03.12.13 22:17 mamai 75540492 Sayran vs. mamaj Sayran mamaj
124 03.12.13 22:20 03.12.13 22:46 mamai 75540383 Dr House vs. mamaj Dr House mamaj
125 03.12.13 22:27 03.12.13 22:43 PupukiN 75540324 PupukiN vs. mamaj mamaj PupukiN
126 03.12.13 22:05 03.12.13 22:34 mamai 75540072 Dr House vs. mamaj Dr House mamaj
127 03.12.13 22:22 03.12.13 22:23 Dr House 75539578 Dr House vs. mamaj mamaj Dr House
128 03.12.13 20:18 03.12.13 20:40 mamai 75535646 Edgar154 vs. mamaj Edgar154 mamaj
129 03.12.13 19:03 03.12.13 19:06 pyc 75532908 vs. pyc pyc
130 03.12.13 19:14 03.12.13 19:27 - 75531769 pyc vs. pyc
131 03.12.13 19:18 03.12.13 19:38 - 75531648 pyc vs. pyc
132 03.12.13 19:24 03.12.13 19:46 pyc 75531435 NIKOLAY 96 vs. pyc NIKOLAY 96 pyc
133 03.12.13 19:19 03.12.13 19:26 - 75531258 pyc vs. pyc
134 03.12.13 19:09 03.12.13 19:24 Dr House 75531226 L_E_X vs. Dr House L_E_X Dr House
135 03.12.13 19:19 03.12.13 19:46 L_E_X 75531086 Mr_Psyho vs. L_E_X Mr_Psyho L_E_X
136 03.12.13 19:10 03.12.13 19:52 - 75530736 L_E_X vs. L_E_X
137 03.12.13 18:36 03.12.13 18:16 pyc 75530437 pyc vs. pyc
138 03.12.13 18:55 03.12.13 18:12 L_E_X 75530407 L_E_X vs. Sayran Sayran L_E_X
139 03.12.13 18:18 03.12.13 18:32 pyc 75530213 Sayran vs. pyc Sayran pyc
140 03.12.13 17:14 03.12.13 17:50 Sayran 75527596 Sayran vs. pyc pyc Sayran
141 03.12.13 17:32 03.12.13 17:43 pyc 75527462 Sayran vs. pyc Sayran pyc
142 03.12.13 17:13 03.12.13 17:37 pyc 75527380 Sayran vs. pyc Sayran pyc
143 03.12.13 17:25 03.12.13 17:56 Sayran 75527295 Sayran vs. pyc pyc Sayran
144 03.12.13 17:06 03.12.13 17:17 Sayran 75525590 namel777 vs. pyc pyc namel777
145 03.12.13 17:52 03.12.13 17:05 pyc 75525810 pyc vs. namel777 namel777 pyc
146 03.12.13 17:42 03.12.13 17:08 pyc 75525708 namel777 vs. pyc namel777 pyc
147 03.12.13 17:01 03.12.13 17:26 pyc 75525317 pyc vs. namel777 namel777 pyc
148 03.12.13 16:00 03.12.13 14:27 pyc 75520447 pyc vs. Sayran Sayran pyc
149 03.12.13 16:32 03.12.13 14:11 Dr House 75520240 pyc vs. Mr_Psyho Mr_Psyho pyc
150 03.12.13 15:40 03.12.13 15:51 145 75521318 145 vs. 145
151 03.12.13 15:42 03.12.13 15:11 145 75520970 145 vs. Sayran Sayran 145
152 03.12.13 14:17 03.12.13 14:08 Dr House 75519882 Dr House vs. pyc Dr House pyc
153 03.12.13 14:18 03.12.13 14:46 Dr House 75519804 Dr House vs. pyc Dr House pyc
154 03.12.13 13:29 03.12.13 13:56 Dr House 75517063 145 vs. Dr House 145 Dr House
155 03.12.13 13:16 03.12.13 13:32 Sayran 75516874 Sayran vs. 145 145 Sayran
156 03.12.13 13:10 03.12.13 13:22 145 75516438 namel777 vs. 145 namel777 145
157 03.12.13 13:13 03.12.13 13:29 145 75516341 namel777 vs. 145 namel777 145
158 03.12.13 13:06 03.12.13 13:30 145 75516210 145 vs. namel777 namel777 145
159 03.12.13 13:16 03.12.13 13:30 Dr House 75516095 namel777 vs. 145 145 namel777
160 03.12.13 12:55 03.12.13 12:29 - 75514235 vs. pyc pyc
161 03.12.13 11:52 03.12.13 11:36 Dr House 75512562 namel777 vs. L_E_X L_E_X namel777
162 03.12.13 11:32 03.12.13 11:50 Dr House 75512240 ukfpeyjd vs. Dr House ukfpeyjd Dr House
163 03.12.13 11:20 03.12.13 11:23 Dr House 75512058 ukfpeyjd vs. Dr House ukfpeyjd Dr House
164 03.12.13 11:46 03.12.13 11:02 ukfpeyjd 75511682 ukfpeyjd vs. Dr House Dr House ukfpeyjd
165 03.12.13 11:15 03.12.13 10:05 ukfpeyjd 75511505 ukfpeyjd vs. ukfpeyjd
166 03.12.13 10:15 03.12.13 10:18 Dr House 75511135 Dr House vs. L_E_X L_E_X Dr House
167 03.12.13 10:08 03.12.13 10:53 Dr House 75510969 namel777 vs. L_E_X L_E_X namel777
168 03.12.13 10:31 03.12.13 10:56 L_E_X 75511000 Dr House vs. L_E_X Dr House L_E_X
169 03.12.13 10:24 03.12.13 09:22 L_E_X 75509682 pyc vs. 007 007 pyc
170 03.12.13 10:05 03.12.13 10:28 L_E_X 75510812 namel777 vs. L_E_X namel777 L_E_X
171 03.12.13 10:16 03.12.13 10:11 L_E_X 75510464 namel777 vs. pyc namel777 pyc
172 03.12.13 10:50 03.12.13 10:27 L_E_X 75510350 namel777 vs. pyc namel777 pyc
173 03.12.13 10:42 03.12.13 10:04 L_E_X 75510195 namel777 vs. pyc namel777 pyc
174 03.12.13 10:33 03.12.13 10:02 L_E_X 75510151 pyc vs. namel777 namel777 pyc
175 03.12.13 10:17 03.12.13 10:50 L_E_X 75509927 pyc vs. 007 007 pyc
176 03.12.13 10:22 03.12.13 10:14 L_E_X 75509783 pyc vs. 007 007 pyc
177 03.12.13 10:07 03.12.13 09:56 L_E_X 75509713 pyc vs. 007 007 pyc
178 03.12.13 10:43 03.12.13 09:22 L_E_X 75509530 007 vs. pyc 007 pyc
179 03.12.13 10:22 03.12.13 10:41 007 75510767 namel777 vs. pyc pyc namel777
180 03.12.13 10:07 03.12.13 10:14 007 75510612 namel777 vs. pyc pyc namel777
181 03.12.13 10:05 03.12.13 10:40 007 75510520 namel777 vs. pyc pyc namel777
182 03.12.13 10:49 03.12.13 10:51 007 75510383 pyc vs. namel777 pyc namel777
183 03.12.13 10:24 03.12.13 10:21 007 75510312 namel777 vs. pyc pyc namel777
184 03.12.13 10:59 03.12.13 10:47 007 75510245 namel777 vs. pyc pyc namel777
185 03.12.13 00:14 03.12.13 00:32 Dr House 75500674 namel777 vs. namel777
186 03.12.13 00:13 03.12.13 00:43 Dr House 75500319 L_E_X vs. namel777 L_E_X namel777
187 03.12.13 00:08 03.12.13 00:16 Dr House 75500269 vs. namel777 namel777
188 03.12.13 00:47 03.12.13 00:12 75500348 vs. namel777 namel777
189 03.12.13 00:01 03.12.13 00:15 75500093 vs. namel777 namel777
190 03.12.13 00:40 03.12.13 00:56 L_E_X 75500110 Edgar154 vs. L_E_X Edgar154 L_E_X
191 03.12.13 00:27 03.12.13 00:08 edgar154 75499967 namel777 vs. namel777
192 03.12.13 00:16 03.12.13 00:43 75499900 Edgar154 vs. Edgar154
193 03.12.13 00:43 03.12.13 00:28 Dr House 75499593 L_E_X vs. namel777 L_E_X namel777
194 03.12.13 00:50 03.12.13 00:41 75499606 Edgar154 vs. Edgar154
195 03.12.13 00:46 02.12.13 23:46 edgar154 75499468 Edgar154 vs. L_E_X L_E_X Edgar154
196 02.12.13 23:43 02.12.13 23:11 75498360 vs. Mr_Psyho Mr_Psyho
197 02.12.13 23:56 02.12.13 23:12 PupukiN 75498007 vs. PupukiN PupukiN
198 02.12.13 23:35 02.12.13 23:05 75497872 PupukiN vs. PupukiN
199 02.12.13 23:01 02.12.13 23:33 PupukiN 75497702 PupukiN vs. VALIOK VALIOK PupukiN
200 02.12.13 23:56 02.12.13 23:01 PupukiN 75497488 PupukiN vs. VALIOK VALIOK PupukiN
201 02.12.13 23:18 02.12.13 23:54 75497507 vs.
202 02.12.13 23:50 02.12.13 23:22 75497370 Dr House vs. Dr House
203 02.12.13 23:33 02.12.13 23:39 valik 75497297 PupukiN vs. VALIOK PupukiN VALIOK
204 02.12.13 23:18 02.12.13 23:45 75497319 vs.
205 02.12.13 23:04 02.12.13 23:33 75497255 vs. Dr House Dr House
206 02.12.13 23:22 02.12.13 23:48 PupukiN 75497147 PupukiN vs. VALIOK VALIOK PupukiN
207 02.12.13 23:45 02.12.13 23:52 75497110 namel777 vs. namel777
208 02.12.13 23:45 02.12.13 23:44 PupukiN 75496857 PupukiN vs. PupukiN
209 02.12.13 23:43 02.12.13 23:58 valik 75496918 namel777 vs. VALIOK namel777 VALIOK
210 02.12.13 23:21 02.12.13 23:05 PupukiN 75496619 namel777 vs. petsguard petsguard namel777
211 02.12.13 23:05 02.12.13 23:26 valik 75496784 666 vs. VALIOK 666 VALIOK
212 02.12.13 23:49 02.12.13 22:50 - 75496356 petsguard vs. petsguard
213 02.12.13 23:08 02.12.13 23:44 shika1282 75496748 namel777 vs. shika1282 namel777 shika1282
214 02.12.13 23:45 02.12.13 23:51 petsguard 75496718 petsguard vs. 666 666 petsguard
215 02.12.13 23:35 02.12.13 23:11 stepanov59 75496577 666 vs. shika1282 shika1282 666
216 02.12.13 23:07 02.12.13 22:08 valik 75496490 666 vs. VALIOK 666 VALIOK
217 02.12.13 23:12 02.12.13 22:32 shika1282 75496536 shika1282 vs. namel777 namel777 shika1282
218 02.12.13 22:13 02.12.13 22:37 shika1282 75496436 Dr House vs. shika1282 Dr House shika1282
219 02.12.13 22:41 02.12.13 22:58 valik 75496395 namel777 vs. VALIOK namel777 VALIOK
220 02.12.13 22:35 02.12.13 22:04 shika1282 75496335 shika1282 vs. stepanov59 stepanov59 shika1282
221 02.12.13 22:22 02.12.13 22:18 Dr House 75496254 namel777 vs. petsguard petsguard namel777
222 02.12.13 22:30 02.12.13 22:52 shika1282 75496161 stepanov59 vs. shika1282 stepanov59 shika1282
223 02.12.13 22:49 02.12.13 22:51 Dr House 75496094 namel777 vs. petsguard petsguard namel777
224 02.12.13 22:11 02.12.13 22:01 Dr House 75495432 namel777 vs. petsguard petsguard namel777
225 02.12.13 22:46 02.12.13 22:43 Dr House 75496011 petsguard vs. namel777 petsguard namel777
226 02.12.13 22:12 02.12.13 22:49 stepanov59 75495940 shika1282 vs. stepanov59 shika1282 stepanov59
227 02.12.13 22:36 02.12.13 22:48 stepanov59 75495821 shika1282 vs. stepanov59 shika1282 stepanov59
228 02.12.13 22:10 02.12.13 22:19 shika1282 75495721 stepanov59 vs. shika1282 stepanov59 shika1282
229 02.12.13 22:15 02.12.13 22:30 Dr House 75495437 Dr House vs. shika1282 shika1282 Dr House
230 02.12.13 22:12 02.12.13 22:35 Dr House 75495258 namel777 vs. shika1282 shika1282 namel777
231 02.12.13 22:03 02.12.13 22:28 stepanov59 75494892 shika1282 vs. stepanov59 shika1282 stepanov59
232 02.12.13 22:33 02.12.13 22:17 stepanov59 75494555 shika1282 vs. stepanov59 shika1282 stepanov59
233 02.12.13 21:20 02.12.13 21:40 L_E_X 75493264 L_E_X vs. Mr_Psyho Mr_Psyho L_E_X
234 02.12.13 21:14 02.12.13 21:29 shika1282 75493225 shika1282 vs. Mr_Psyho Mr_Psyho shika1282
235 02.12.13 21:30 02.12.13 21:51 Mr_Psyho 75493070 shika1282 vs. Mr_Psyho shika1282 Mr_Psyho
236 02.12.13 21:55 02.12.13 21:17 pyc 75492973 pyc vs. Dr House Dr House pyc
237 02.12.13 21:21 02.12.13 21:19 pyc 75492842 pyc vs. Dr House Dr House pyc
238 02.12.13 21:32 02.12.13 21:57 Dr House 75492579 pyc vs. Dr House pyc Dr House
239 02.12.13 21:55 02.12.13 21:38 pyc 75492275 pyc vs. Dr House Dr House pyc
240 02.12.13 21:54 02.12.13 21:49 Dr House 75492216 ukfpeyjd vs. Dr House ukfpeyjd Dr House
241 02.12.13 21:52 02.12.13 21:23 Dr House 75492133 pyc vs. Dr House pyc Dr House
242 02.12.13 21:04 02.12.13 21:34 Dr House 75491843 Dr House vs. pyc pyc Dr House
243 02.12.13 20:47 02.12.13 20:16 pyc 75488870 Dr House vs. pyc Dr House pyc
244 02.12.13 20:40 02.12.13 20:57 pyc 75488715 Dr House vs. pyc Dr House pyc
245 02.12.13 20:07 02.12.13 20:05 pyc 75488356 pyc vs. Sayran Sayran pyc
246 02.12.13 20:17 02.12.13 20:39 Sayran 75487200 pyc vs. Sayran pyc Sayran
247 02.12.13 19:06 02.12.13 19:42 pyc 75486961 pyc vs. pyc
248 02.12.13 19:22 02.12.13 19:13 pyc 75486656 pyc vs. pyc
249 02.12.13 19:26 02.12.13 19:46 pyc 75486417 pyc vs. 007 007 pyc
250 02.12.13 19:54 02.12.13 19:09 pyc 75486264 pyc vs. 007 007 pyc
251 02.12.13 19:00 02.12.13 19:47 007 75485320 pyc vs. pyc
252 02.12.13 19:02 02.12.13 19:31 Dr House 75484492 Dr House vs. pyc pyc Dr House
253 02.12.13 19:50 02.12.13 19:17 Dr House 75484327 Dr House vs. pyc pyc Dr House
254 02.12.13 18:25 02.12.13 18:47 pyc 75483958 Mr_Psyho vs. pyc Mr_Psyho pyc
255 02.12.13 18:08 02.12.13 18:37 pyc 75482954 DATSIK vs. pyc DATSIK pyc
256 02.12.13 18:27 02.12.13 18:34 pyc 75482756 DATSIK vs. pyc DATSIK pyc
257 02.12.13 18:53 02.12.13 18:20 pyc 75482648 PupukiN vs. pyc PupukiN pyc
258 02.12.13 18:48 02.12.13 18:12 pyc 75482663 DATSIK vs. pyc DATSIK pyc
259 02.12.13 18:41 02.12.13 18:14 pyc 75482095 PupukiN vs. pyc PupukiN pyc
260 02.12.13 18:14 02.12.13 18:45 PupukiN 75481885 PupukiN vs. pyc pyc PupukiN
261 02.12.13 18:32 02.12.13 18:46 pyc 75481683 PupukiN vs. pyc PupukiN pyc


0,114191