:
:
?
.???????@Mail.ru

.


""

: 0
: 46
: 35 532
: 986

ShamRock 2007-2019
226111526

*
Flamma Foedus
: 1061
vs
: 1002
142142,150150
: 06.12.13 18:00
: 5
: 11.12.13 18:00
150
: 100
.%
16035 25 1058%
2cezargj4929 20 959%
3ShanTaL4720 27 -743%
4L_E_G_I_O_N219 12 -343%
5Durakl148 6 257%
6 1234107 3 470%
7nitto236 17 -1126%
8and-kolonakov105 5 050%
9Spartak 8485 3 263%
10mif20108464 2 267%
1154134 9 -531%
12glistachinasranez83 5 -238%
13spirit0862 4 -233%
14yzef0722 0 2100%
15KreziFrog72 5 -329%
16----41 3 -225%
C :
:
:
.%
1775931 28 353%
2 3521 14 760%
3L_E_X4421 23 -248%
42813 15 -246%
51912 7 563%
6_179 8 153%
7pyc229 13 -441%
8VALIOK169 7 256%
9shika1282179 8 153%
10145167 9 -244%
11ukfpeyjd53 2 160%
12svistos53 2 160%
13mamaj41 3 -225%
14kazmaster11 0 1100%
15 41 3 -225%

: 4

# . .
1 09.12.13 00:37 09.12.13 00:06 75771138 nitto vs. nitto
2 09.12.13 00:56 09.12.13 00:58 75770885 cezargj vs. cezargj
3 09.12.13 00:11 09.12.13 00:28 L_E_X 75770940 Durakl vs. L_E_X Durakl L_E_X
4 09.12.13 00:21 09.12.13 00:35 L_E_X 75770729 spirit08 vs. L_E_X spirit08 L_E_X
5 09.12.13 00:37 09.12.13 00:05 spirit 75770535 L_E_X vs. spirit08 L_E_X spirit08Flamma Foedus
6 09.12.13 00:45 09.12.13 00:22 75770625 vs. _ _ Flamma Foedus
7 09.12.13 00:55 09.12.13 00:41 75770592 _ vs. _ Flamma Foedus
8 09.12.13 00:33 09.12.13 00:15 75770453 _ vs. _ Flamma Foedus
9 09.12.13 00:10 09.12.13 00:35 L_E_X 75770136 Durakl vs. L_E_X Durakl L_E_X
10 09.12.13 00:29 09.12.13 00:16 75770402 vs. L_E_X L_E_X Flamma Foedus
11 09.12.13 00:43 09.12.13 00:09 zvezda_olimpa 75770372 _ vs. Durakl Durakl _
12 09.12.13 00:10 09.12.13 00:15 75770314 Durakl vs. L_E_X L_E_X DuraklFlamma Foedus
13 09.12.13 00:27 09.12.13 00:04 zvezda_olimpa 75770305 vs. _ _
14 09.12.13 00:52 09.12.13 00:16 zvezda_olimpa 75770243 _ vs. _
15 09.12.13 00:34 09.12.13 00:51 75770203 _ vs. _ Flamma Foedus
16 09.12.13 00:03 09.12.13 00:43 75770159 _ vs. _ Flamma Foedus
17 09.12.13 00:09 09.12.13 00:49 zvezda_olimpa 75770012 _ vs. Durakl Durakl _
18 09.12.13 00:27 09.12.13 00:36 75769556 Durakl vs. _ _ DuraklFlamma Foedus
19 09.12.13 00:43 09.12.13 00:27 75769341 _ vs. _ Flamma Foedus
20 08.12.13 23:33 08.12.13 23:52 75766879 vs. and-kolonakov and-kolonakov
21 08.12.13 23:13 08.12.13 23:18 and-kolonakov 75766471 and-kolonakov vs. and-kolonakovFlamma Foedus
22 08.12.13 23:00 08.12.13 22:33 and-kolonakov 75766367 svistos vs. and-kolonakov svistos and-kolonakovFlamma Foedus
23 08.12.13 22:48 08.12.13 22:58 75765955 and-kolonakov vs. svistos and-kolonakov svistos
24 08.12.13 22:28 08.12.13 22:04 75766129 vs. cezargj cezargj
25 08.12.13 22:46 08.12.13 22:13 cezargj 75766030 svistos vs. cezargj svistos cezargjFlamma Foedus
26 08.12.13 22:51 08.12.13 22:07 75765874 svistos vs. and-kolonakov and-kolonakov svistos
27 08.12.13 22:49 08.12.13 22:35 75765945 svistos vs. cezargj cezargj svistos
28 08.12.13 22:44 08.12.13 22:31 and-kolonakov 75765533 and-kolonakov vs. and-kolonakovFlamma Foedus
29 08.12.13 22:30 08.12.13 22:56 cezargj 75765483 vs. cezargj cezargjFlamma Foedus
30 08.12.13 22:10 08.12.13 22:40 75765410 and-kolonakov vs. and-kolonakov
31 08.12.13 22:58 08.12.13 22:29 75765322 and-kolonakov vs. and-kolonakov
32 08.12.13 22:47 08.12.13 22:54 and-kolonakov 75765181 vs. and-kolonakov and-kolonakovFlamma Foedus
33 08.12.13 22:39 08.12.13 22:06 and-kolonakov 75764966 vs. and-kolonakov and-kolonakovFlamma Foedus
34 08.12.13 21:58 08.12.13 21:12 75763042 nitto vs. nitto
35 08.12.13 21:24 08.12.13 21:21 zvezda_olimpa 75762964 _ vs. cezargj cezargj _
36 08.12.13 21:55 08.12.13 21:05 75762932 nitto vs. nitto
37 08.12.13 21:21 08.12.13 21:37 zvezda_olimpa 75762817 cezargj vs. _ cezargj _
38 08.12.13 21:55 08.12.13 21:41 75762846 nitto vs. nitto
39 08.12.13 21:30 08.12.13 21:39 nitto 75762691 _ vs. nitto _ nittoFlamma Foedus
40 08.12.13 21:55 08.12.13 21:24 zvezda_olimpa 75762623 nitto vs. _ nitto _
41 08.12.13 21:44 08.12.13 21:43 zvezda_olimpa 75762456 nitto vs. _ nitto _
42 08.12.13 21:31 08.12.13 21:15 zvezda_olimpa 75762356 _ vs. nitto nitto _
43 08.12.13 21:05 08.12.13 21:44 nitto 75762322 vs. nitto nittoFlamma Foedus
44 08.12.13 21:08 08.12.13 21:37 nitto 75762195 nitto vs. nittoFlamma Foedus
45 08.12.13 21:18 08.12.13 21:38 75762163 vs. nitto nitto
46 08.12.13 21:28 08.12.13 21:56 nitto 75762116 vs. nitto nittoFlamma Foedus
47 08.12.13 21:44 08.12.13 21:40 75761976 vs. nitto nitto
48 08.12.13 21:52 08.12.13 21:25 75761890 vs. nitto nitto
49 08.12.13 21:42 08.12.13 21:15 nitto 75761653 vs. nitto nittoFlamma Foedus
50 08.12.13 20:08 08.12.13 19:36 nitto 75756854 yzef07 vs. L_E_X L_E_X yzef07Flamma Foedus
51 08.12.13 20:13 08.12.13 20:40 SOLAR_ANGELA 75758687 shika1282 vs. yzef07 shika1282 yzef07Flamma Foedus
52 08.12.13 20:54 08.12.13 20:36 shika1282 75758300 shika1282 vs. nitto nitto shika1282
53 08.12.13 20:20 08.12.13 20:49 shika1282 75757650 L_E_G_I_O_N vs. shika1282 L_E_G_I_O_N shika1282
54 08.12.13 20:00 08.12.13 20:14 shika1282 75758205 nitto vs. shika1282 nitto shika1282
55 08.12.13 19:48 08.12.13 19:19 75756394 cezargj vs. cezargj
56 08.12.13 19:37 08.12.13 19:01 75756288 vs. cezargj cezargj
57 08.12.13 19:50 08.12.13 19:43 cezargj 75756166 cezargj vs. cezargjFlamma Foedus
58 08.12.13 19:41 08.12.13 19:52 75755891 cezargj vs. cezargj
59 08.12.13 17:01 08.12.13 17:36 L_E_G_I_O_N 75751970 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_X L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
60 08.12.13 17:00 08.12.13 17:12 L_E_G_I_O_N 75751906 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_X L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
61 08.12.13 17:40 08.12.13 17:57 L_E_X 75751784 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_G_I_O_N L_E_X
62 08.12.13 17:00 08.12.13 17:34 L_E_G_I_O_N 75751407 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_X L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
63 08.12.13 17:22 08.12.13 17:13 L_E_X 75750993 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_G_I_O_N L_E_X
64 08.12.13 17:00 08.12.13 17:42 cezargj 75751124 cezargj vs. L_E_X L_E_X cezargjFlamma Foedus
65 08.12.13 17:12 08.12.13 17:44 cezargj 75750056 cezargj vs. pyc pyc cezargjFlamma Foedus
66 08.12.13 17:13 08.12.13 16:27 cezargj 75749822 cezargj vs. pyc pyc cezargjFlamma Foedus
67 08.12.13 16:55 08.12.13 16:06 cezargj 75749564 cezargj vs. pyc pyc cezargjFlamma Foedus
68 08.12.13 16:27 08.12.13 16:25 pyc 75749319 cezargj vs. pyc cezargj pyc
69 08.12.13 16:19 08.12.13 16:34 cezargj 75749185 cezargj vs. pyc pyc cezargjFlamma Foedus
70 08.12.13 16:06 08.12.13 16:33 pyc 75748840 cezargj vs. pyc cezargj pyc
71 08.12.13 15:02 08.12.13 15:38 75746520 vs. Flamma Foedus
72 08.12.13 15:13 08.12.13 15:33 cezargj 75746440 vs. cezargj cezargjFlamma Foedus
73 08.12.13 15:33 08.12.13 15:42 cezargj 75746170 cezargj vs. VALIOK VALIOK cezargjFlamma Foedus
74 08.12.13 15:21 08.12.13 15:36 cezargj 75745877 cezargj vs. VALIOK VALIOK cezargjFlamma Foedus
75 08.12.13 15:41 08.12.13 15:21 valik 75745658 cezargj vs. VALIOK cezargj VALIOK
76 08.12.13 15:55 08.12.13 15:09 cezargj 75745415 cezargj vs. L_E_X L_E_X cezargjFlamma Foedus
77 08.12.13 15:59 08.12.13 15:44 75745398 L_E_X vs. L_E_X Flamma Foedus
78 08.12.13 15:48 08.12.13 15:01 L_E_X 75745313 vs. L_E_X L_E_X
79 08.12.13 15:15 08.12.13 15:02 75744990 L_E_X vs. L_E_X Flamma Foedus
80 08.12.13 14:53 08.12.13 14:07 145 75744759 145 vs. 145
81 08.12.13 14:07 08.12.13 14:47 145 75744623 145 vs. 145
82 08.12.13 14:42 08.12.13 14:37 master 75742973 kazmaster vs. ShanTaL ShanTaL kazmaster
83 08.12.13 14:48 08.12.13 14:07 75742869 vs. ShanTaL ShanTaL
84 08.12.13 13:52 08.12.13 13:53 ShanTaL 75742742 L_E_X vs. ShanTaL L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
85 08.12.13 13:46 08.12.13 13:32 valik 75741945 54 vs. VALIOK 54 VALIOK
86 08.12.13 13:07 08.12.13 13:17 L_E_X 75741677 L_E_X vs. 54 54 L_E_X
87 08.12.13 13:46 08.12.13 13:39 54 75741673 54 vs. shika1282 shika1282 54Flamma Foedus
88 08.12.13 13:28 08.12.13 13:49 L_E_X 75741405 L_E_X vs. 54 54 L_E_X
89 08.12.13 13:02 08.12.13 13:26 54 75741403 54 vs. 54Flamma Foedus
90 08.12.13 13:00 08.12.13 13:33 pyc 75740985 pyc vs. glistachinasranez glistachinasranez pyc
91 08.12.13 13:05 08.12.13 13:14 75740969 vs. nik 2010 nik 2010
92 08.12.13 13:54 08.12.13 13:34 pyc 75740342 pyc vs. ShanTaL ShanTaL pyc
93 08.12.13 13:49 08.12.13 13:58 glistachinasranez 75740670 vs. glistachinasranez glistachinasranezFlamma Foedus
94 08.12.13 13:12 08.12.13 12:42 L_E_X 75740610 L_E_X vs. nik 2010 nik 2010 L_E_X
95 08.12.13 12:23 08.12.13 12:32 75740297 vs. KreziFrog KreziFrog
96 08.12.13 12:17 08.12.13 12:36 L_E_X 75740180 KreziFrog vs. L_E_X KreziFrog L_E_X
97 08.12.13 12:15 08.12.13 12:31 L_E_X 75740093 L_E_X vs. ShanTaL ShanTaL L_E_X
98 08.12.13 12:43 08.12.13 12:15 75740129 KreziFrog vs. KreziFrog
99 08.12.13 12:50 08.12.13 12:32 KreziFrog 75740053 KreziFrog vs. KreziFrogFlamma Foedus
100 08.12.13 12:04 08.12.13 12:41 ShanTaL 75739961 pyc vs. ShanTaL pyc ShanTaLFlamma Foedus
101 08.12.13 12:24 08.12.13 12:56 L_E_X 75739940 L_E_X vs. KreziFrog KreziFrog L_E_X
102 08.12.13 12:18 08.12.13 12:07 75739860 KreziFrog vs. KreziFrog
103 08.12.13 12:38 08.12.13 12:05 KreziFrog 75739752 KreziFrog vs. KreziFrogFlamma Foedus
104 08.12.13 12:39 08.12.13 12:02 75739662 vs. ShanTaL ShanTaL
105 08.12.13 12:50 08.12.13 12:16 75739606 vs. ShanTaL ShanTaL
106 08.12.13 12:11 08.12.13 12:53 ShanTaL 75739387 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
107 08.12.13 12:00 08.12.13 12:33 75739294 vs. ShanTaL ShanTaL
108 08.12.13 12:12 08.12.13 12:49 75739212 vs. ShanTaL ShanTaL
109 08.12.13 12:15 08.12.13 12:52 ShanTaL 75738892 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
110 08.12.13 12:32 08.12.13 11:46 75738253 vs. cezargj cezargj
111 08.12.13 11:59 08.12.13 11:30 75738167 cezargj vs. cezargj
112 08.12.13 11:31 08.12.13 11:44 75737953 cezargj vs. cezargj
113 08.12.13 01:55 08.12.13 01:48 cezargj 75726901 cezargj vs. L_E_X L_E_X cezargjFlamma Foedus
114 08.12.13 01:35 08.12.13 00:31 771 75726736 77 vs. cezargj cezargj 77
115 08.12.13 00:07 08.12.13 00:35 valik 75726520 vs. L_E_X L_E_X
116 08.12.13 00:19 08.12.13 00:44 cezargj 75726530 77 vs. cezargj 77 cezargjFlamma Foedus
117 08.12.13 00:46 08.12.13 00:38 75726233 vs. VALIOK VALIOK Flamma Foedus
118 08.12.13 00:29 08.12.13 00:56 cezargj 75726434 77 vs. cezargj 77 cezargjFlamma Foedus
119 08.12.13 00:04 08.12.13 00:26 75726132 145 vs. 145 Flamma Foedus
120 08.12.13 00:28 08.12.13 00:18 145 75725926 145 vs. 145
121 08.12.13 00:19 08.12.13 00:07 75725286 77 vs. 77 Flamma Foedus
122 08.12.13 00:01 08.12.13 00:33 75725104 145 vs. 145 Flamma Foedus
123 07.12.13 23:27 07.12.13 23:28 771 75722146 77 vs. mif201084 mif201084 77
124 07.12.13 23:13 07.12.13 23:56 mif201084 75722002 77 vs. mif201084 77 mif201084Flamma Foedus
125 07.12.13 23:01 07.12.13 23:01 771 75721898 nitto vs. 77 nitto 77
126 07.12.13 23:07 07.12.13 23:47 mif201084 75721803 77 vs. mif201084 77 mif201084Flamma Foedus
127 07.12.13 22:19 07.12.13 22:58 mif201084 75721724 77 vs. mif201084 77 mif201084Flamma Foedus
128 07.12.13 22:30 07.12.13 22:14 mif201084 75721583 VALIOK vs. mif201084 VALIOK mif201084Flamma Foedus
129 07.12.13 22:40 07.12.13 22:03 771 75721376 mif201084 vs. 77 mif201084 77
130 07.12.13 22:25 07.12.13 22:04 valik 75721002 VALIOK vs. VALIOK
131 07.12.13 22:10 07.12.13 22:27 771 75720226 spirit08 vs. 77 spirit08 77
132 07.12.13 22:00 07.12.13 22:05 spirit 75720126 spirit08 vs. 77 77 spirit08Flamma Foedus
133 07.12.13 22:48 07.12.13 22:45 771 75719990 spirit08 vs. 77 spirit08 77
134 07.12.13 22:18 07.12.13 22:47 771 75719790 77 vs. spirit08 spirit08 77
135 07.12.13 22:23 07.12.13 22:27 spirit 75719615 77 vs. Durakl 77 DuraklFlamma Foedus
136 07.12.13 22:04 07.12.13 22:20 spirit 75719443 77 vs. Durakl 77 DuraklFlamma Foedus
137 07.12.13 22:50 07.12.13 22:02 spirit 75719369 Durakl vs. 77 77 DuraklFlamma Foedus
138 07.12.13 22:36 07.12.13 22:09 spirit 75719267 77 vs. Durakl 77 DuraklFlamma Foedus
139 07.12.13 22:26 07.12.13 22:35 spirit 75719141 77 vs. Durakl 77 DuraklFlamma Foedus
140 07.12.13 22:40 07.12.13 22:06 771 75719691 77 vs. Durakl Durakl 77
141 07.12.13 22:05 07.12.13 22:49 771 75719547 77 vs. Durakl Durakl 77
142 07.12.13 22:19 07.12.13 22:10 75718979 Durakl vs. DuraklFlamma Foedus
143 07.12.13 22:53 07.12.13 22:47 771 75718964 77 vs. 77
144 07.12.13 21:07 07.12.13 21:52 75718835 vs. Flamma Foedus
145 07.12.13 21:14 07.12.13 21:43 75718747 vs.
146 07.12.13 21:12 07.12.13 21:47 75718305 77 vs. 77 Flamma Foedus
147 07.12.13 21:35 07.12.13 21:01 771 75717888 77 vs. 77
148 07.12.13 21:14 07.12.13 21:49 75717771 77 vs. 77 Flamma Foedus
149 07.12.13 21:11 07.12.13 21:34 771 75717580 nitto vs. 77 nitto 77
150 07.12.13 21:28 07.12.13 21:47 771 75717551 77 vs. 77
151 07.12.13 21:13 07.12.13 21:22 75717463 vs. 77 77 Flamma Foedus
152 07.12.13 21:06 07.12.13 21:28 771 75717382 77 vs. 77
153 07.12.13 21:45 07.12.13 21:08 75717256 vs. 77 77 Flamma Foedus
154 07.12.13 21:51 07.12.13 21:06 771 75717008 77 vs. 77
155 07.12.13 20:15 07.12.13 20:36 771 75714557 77 vs. cezargj cezargj 77
156 07.12.13 20:59 07.12.13 20:27 75714483 L_E_G_I_O_N vs. L_E_G_I_O_N
157 07.12.13 20:30 07.12.13 20:12 cezargj 75714442 cezargj vs. 77 77 cezargjFlamma Foedus
158 07.12.13 20:38 07.12.13 20:56 771 75714324 L_E_G_I_O_N vs. 77 L_E_G_I_O_N 77
159 07.12.13 20:42 07.12.13 20:08 L_E_G_I_O_N 75714247 L_E_G_I_O_N vs. 77 77 L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
160 07.12.13 20:28 07.12.13 20:15 cezargj 75714155 cezargj vs. 77 77 cezargjFlamma Foedus
161 07.12.13 20:11 07.12.13 20:33 L_E_G_I_O_N 75714147 L_E_G_I_O_N vs. 77 77 L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
162 07.12.13 20:55 07.12.13 20:09 771 75713939 77 vs. cezargj cezargj 77
163 07.12.13 20:43 07.12.13 20:27 L_E_G_I_O_N 75713970 vs. L_E_G_I_O_N L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
164 07.12.13 20:18 07.12.13 20:04 75713866 vs. L_E_G_I_O_N L_E_G_I_O_N
165 07.12.13 18:13 07.12.13 18:11 75710350 vs.
166 07.12.13 18:44 07.12.13 18:13 771 75710014 vs. 77 77
167 07.12.13 18:33 07.12.13 18:40 771 75709845 1234 vs. 77 1234 77
168 07.12.13 18:21 07.12.13 18:45 771 75709786 77 vs. nitto nitto 77
169 07.12.13 18:00 07.12.13 18:14 145 75709779 145 vs. 1234 1234 145
170 07.12.13 18:30 07.12.13 18:50 cezargj 75709647 77 vs. cezargj 77 cezargjFlamma Foedus
171 07.12.13 18:02 07.12.13 18:58 valik 75709562 cezargj vs. VALIOK cezargj VALIOK
172 07.12.13 18:16 07.12.13 18:29 1234 75709538 1234 vs. 77 77 1234Flamma Foedus
173 07.12.13 18:55 07.12.13 18:55 cezargj 75709458 cezargj vs. cezargjFlamma Foedus
174 07.12.13 18:05 07.12.13 18:23 771 75709383 L_E_G_I_O_N vs. 77 L_E_G_I_O_N 77
175 07.12.13 18:04 07.12.13 18:32 1234 75709367 145 vs. 1234 145 1234Flamma Foedus
176 07.12.13 18:21 07.12.13 18:15 75709325 L_E_G_I_O_N vs. L_E_G_I_O_N
177 07.12.13 18:36 07.12.13 18:19 valik 75709173 cezargj vs. VALIOK cezargj VALIOK
178 07.12.13 18:10 07.12.13 18:40 771 75709142 1234 vs. 77 1234 77
179 07.12.13 18:00 07.12.13 18:42 cezargj 75709024 77 vs. cezargj 77 cezargjFlamma Foedus
180 07.12.13 18:19 07.12.13 18:52 valik 75708982 VALIOK vs. nitto nitto VALIOK
181 07.12.13 18:41 07.12.13 18:54 771 75708670 nitto vs. 77 nitto 77
182 07.12.13 17:27 07.12.13 17:47 cezargj 75707641 vs. cezargj cezargjFlamma Foedus
183 07.12.13 17:43 07.12.13 17:58 cezargj 75707046 cezargj vs. 145 145 cezargjFlamma Foedus
184 07.12.13 17:12 07.12.13 17:55 145 75706641 145 vs. 54 54 145
185 07.12.13 17:39 07.12.13 17:52 nitto 75706355 nitto vs. 145 145 nittoFlamma Foedus
186 07.12.13 17:53 07.12.13 17:19 cezargj 75706374 cezargj vs. VALIOK VALIOK cezargjFlamma Foedus
187 07.12.13 17:08 07.12.13 17:03 145 75706181 145 vs. L_E_G_I_O_N L_E_G_I_O_N 145
188 07.12.13 17:32 07.12.13 17:55 cezargj 75706227 cezargj vs. VALIOK VALIOK cezargjFlamma Foedus
189 07.12.13 17:13 07.12.13 17:05 valik 75705994 L_E_G_I_O_N vs. VALIOK L_E_G_I_O_N VALIOK
190 07.12.13 17:49 07.12.13 17:58 cezargj 75705999 cezargj vs. 145 145 cezargjFlamma Foedus
191 07.12.13 17:12 07.12.13 17:46 L_E_G_I_O_N 75705583 L_E_G_I_O_N vs. L_E_X L_E_X L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
192 07.12.13 16:08 07.12.13 16:12 75705260 vs. 54 54
193 07.12.13 16:05 07.12.13 16:44 145 75705185 L_E_G_I_O_N vs. 145 L_E_G_I_O_N 145
194 07.12.13 16:49 07.12.13 16:57 L_E_G_I_O_N 75705038 L_E_G_I_O_N vs. 145 145 L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
195 07.12.13 16:09 07.12.13 16:18 75704960 vs. L_E_G_I_O_N L_E_G_I_O_N
196 07.12.13 16:34 07.12.13 16:56 L_E_G_I_O_N 75704791 L_E_G_I_O_N vs. 145 145 L_E_G_I_O_NFlamma Foedus
197 07.12.13 15:36 07.12.13 15:22 ShanTaL 75701910 145 vs. ShanTaL 145 ShanTaLFlamma Foedus
198 07.12.13 15:07 07.12.13 15:52 L_E_X 75701764 Spartak 84 vs. L_E_X Spartak 84 L_E_X
199 07.12.13 15:37 07.12.13 15:03 spartak 84 75701664 vs. Spartak 84 Spartak 84Flamma Foedus
200 07.12.13 15:39 07.12.13 15:03 spartak 84 75701479 Spartak 84 vs. L_E_X L_E_X Spartak 84Flamma Foedus
201 07.12.13 15:33 07.12.13 15:03 spartak 84 75701388 vs. Spartak 84 Spartak 84Flamma Foedus
202 07.12.13 15:51 07.12.13 15:25 spartak 84 75701315 vs. Spartak 84 Spartak 84Flamma Foedus
203 07.12.13 14:44 07.12.13 14:48 75699796 vs. Spartak 84 Spartak 84
204 07.12.13 14:22 07.12.13 14:48 75699876 vs. Spartak 84 Spartak 84
205 07.12.13 14:37 07.12.13 14:31 spartak 84 75699381 Spartak 84 vs. Spartak 84Flamma Foedus
206 07.12.13 14:07 07.12.13 14:31 ShanTaL 75698372 ukfpeyjd vs. ShanTaL ukfpeyjd ShanTaLFlamma Foedus
207 07.12.13 12:35 07.12.13 12:32 ShanTaL 75694949 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
208 07.12.13 12:24 07.12.13 11:39 ShanTaL 75693707 ShanTaL vs. L_E_X L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
209 07.12.13 11:33 07.12.13 11:06 L_E_X 75692071 ShanTaL vs. L_E_X ShanTaL L_E_X
210 07.12.13 11:16 07.12.13 11:09 ShanTaL 75691963 ShanTaL vs. L_E_X L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
211 07.12.13 11:15 07.12.13 11:25 L_E_X 75691900 ShanTaL vs. L_E_X ShanTaL L_E_X
212 07.12.13 11:27 07.12.13 10:52 L_E_X 75691858 ShanTaL vs. L_E_X ShanTaL L_E_X
213 07.12.13 10:15 07.12.13 10:25 ShanTaL 75691799 ShanTaL vs. L_E_X L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
214 07.12.13 10:17 07.12.13 10:01 ShanTaL 75691728 ShanTaL vs. L_E_X L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
215 07.12.13 10:01 07.12.13 10:27 L_E_X 75691684 L_E_X vs. ShanTaL ShanTaL L_E_X
216 07.12.13 10:43 07.12.13 10:46 L_E_X 75691635 L_E_X vs. ShanTaL ShanTaL L_E_X
217 07.12.13 10:25 07.12.13 10:02 ShanTaL 75691513 L_E_X vs. ShanTaL L_E_X ShanTaLFlamma Foedus
218 07.12.13 10:06 07.12.13 10:24 L_E_X 75691374 ShanTaL vs. L_E_X ShanTaL L_E_X
219 07.12.13 09:42 07.12.13 09:32 L_E_X 75689202 L_E_X vs. cezargj cezargj L_E_X
220 07.12.13 09:53 07.12.13 09:52 cezargj 75688788 cezargj vs. L_E_X L_E_X cezargjFlamma Foedus
221 07.12.13 02:31 07.12.13 01:42 75682392 mamaj vs. mamaj
222 07.12.13 01:48 07.12.13 01:24 shika1282 75683472 ShanTaL vs. shika1282 ShanTaL shika1282
223 07.12.13 01:12 07.12.13 01:34 shika1282 75683402 glistachinasranez vs. shika1282 glistachinasranez shika1282
224 07.12.13 01:49 07.12.13 01:44 771 75683079 77 vs. ShanTaL ShanTaL 77
225 07.12.13 01:28 07.12.13 01:54 shika1282 75683358 glistachinasranez vs. shika1282 glistachinasranez shika1282
226 07.12.13 01:27 07.12.13 01:36 ShanTaL 75683247 ukfpeyjd vs. ShanTaL ukfpeyjd ShanTaLFlamma Foedus
227 07.12.13 01:32 07.12.13 01:34 glistachinasranez 75683238 glistachinasranez vs. mamaj mamaj glistachinasranezFlamma Foedus
228 07.12.13 01:24 07.12.13 01:16 shika1282 75683089 glistachinasranez vs. shika1282 glistachinasranez shika1282
229 07.12.13 01:37 07.12.13 01:39 glistachinasranez 75682862 glistachinasranez vs. shika1282 shika1282 glistachinasranezFlamma Foedus
230 07.12.13 01:39 07.12.13 01:20 ShanTaL 75682733 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
231 07.12.13 01:17 07.12.13 01:46 75682610 glistachinasranez vs. glistachinasranez
232 07.12.13 01:06 07.12.13 01:37 75682396 vs. Flamma Foedus
233 07.12.13 01:53 07.12.13 01:16 ukfpeyjd 75682265 ukfpeyjd vs. ShanTaL ShanTaL ukfpeyjd
234 07.12.13 01:40 07.12.13 01:50 75682329 vs.
235 07.12.13 01:01 07.12.13 01:37 75682225 vs. ShanTaL ShanTaL
236 07.12.13 00:04 07.12.13 00:09 771 75681888 54 vs. 77 54 77
237 07.12.13 00:14 07.12.13 00:33 771 75681809 54 vs. 77 54 77
238 07.12.13 00:12 07.12.13 00:46 54 75681744 54 vs. 54Flamma Foedus
239 07.12.13 00:46 07.12.13 00:12 ukfpeyjd 75681522 ukfpeyjd vs. 54 54 ukfpeyjd
240 07.12.13 00:57 07.12.13 00:48 ShanTaL 75681526 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
241 07.12.13 00:41 07.12.13 00:52 75681371 vs. 54 54
242 07.12.13 00:13 07.12.13 00:47 75681383 77 vs. 77 Flamma Foedus
243 07.12.13 00:41 07.12.13 00:37 cezargj 75681291 cezargj vs. 77 77 cezargjFlamma Foedus
244 07.12.13 00:25 07.12.13 00:16 ShanTaL 75681263 vs. ShanTaL ShanTaLFlamma Foedus
245 07.12.13 00:25 07.12.13 00:43 771 75680898 77 vs. ShanTaL ShanTaL 77
246 07.12.13 00:52 07.12.13 00:21 cezargj 75681197 vs. cezargj cezargjFlamma Foedus
247 07.12.13 00:42 07.12.13 00:06 54 75680975 vs. 54 54Flamma Foedus
248 07.12.13 00:30 07.12.13 00:23 ukfpeyjd 75680865 ukfpeyjd vs. ShanTaL ShanTaL ukfpeyjd
249 07.12.13 00:25 07.12.13 00:43 771 75680450 77 vs. ShanTaL ShanTaL 77
250 07.12.13 00:26 07.12.13 00:29 771 75679789 vs. 77 77
251 06.12.13 23:09 06.12.13 23:49 75679717 Mario2101 vs. Mario2101
252 06.12.13 23:13 06.12.13 23:54 75679229 vs. L_E_X L_E_X Flamma Foedus
253 06.12.13 23:08 06.12.13 23:02 771 75679337 77 vs. Mario2101 Mario2101 77
254 06.12.13 23:38 06.12.13 23:05 75678426 77 vs. 77 Flamma Foedus
255 06.12.13 23:13 06.12.13 23:59 ShanTaL 75678491 77 vs. ShanTaL 77 ShanTaLFlamma Foedus
256 06.12.13 23:01 06.12.13 23:25 75678061 vs.
257 06.12.13 22:43 06.12.13 22:14 ShanTaL 75676670 mamaj vs. ShanTaL mamaj ShanTaLFlamma Foedus
258 06.12.13 22:46 06.12.13 22:33 ShanTaL 75676158 77 vs. ShanTaL 77 ShanTaLFlamma Foedus
259 06.12.13 22:15 06.12.13 22:45 75675955 vs.
260 06.12.13 22:55 06.12.13 22:27 75675871 vs.
261 06.12.13 22:02 06.12.13 22:33 75675734 vs.
262 06.12.13 22:57 06.12.13 22:32 75675605 vs. Flamma Foedus
263 06.12.13 22:45 06.12.13 22:39 75675457 vs. Flamma Foedus
264 06.12.13 22:19 06.12.13 22:37 75674504 vs.
265 06.12.13 21:46 06.12.13 21:26 75672824 vs. L_E_X L_E_X Flamma Foedus
266 06.12.13 21:27 06.12.13 21:26 75672104 vs. VALIOK VALIOK Flamma Foedus
267 06.12.13 21:32 06.12.13 21:16 valik 75671750 ShanTaL vs. VALIOK ShanTaL VALIOK
268 06.12.13 21:59 06.12.13 21:30 valik 75671487 ShanTaL vs. VALIOK ShanTaL VALIOK
269 06.12.13 20:07 06.12.13 20:52 75669987 shika1282 vs. shika1282 Flamma Foedus
270 06.12.13 20:33 06.12.13 20:16 75669854 shika1282 vs. shika1282 Flamma Foedus
271 06.12.13 20:50 06.12.13 20:45 75669771 vs. shika1282 shika1282 Flamma Foedus
272 06.12.13 20:41 06.12.13 20:04 shika1282 75669677 vs. shika1282 shika1282
273 06.12.13 20:23 06.12.13 20:08 75669418 shika1282 vs. shika1282 Flamma Foedus
274 06.12.13 20:49 06.12.13 20:36 75668940 vs. shika1282 shika1282 Flamma Foedus
275 06.12.13 20:23 06.12.13 20:14 shika1282 75668925 ShanTaL vs. shika1282 ShanTaL shika1282
276 06.12.13 20:25 06.12.13 20:28 ---- 75668911 ---- vs. pyc pyc ----Flamma Foedus
277 06.12.13 20:19 06.12.13 20:48 75668739 vs. pyc pyc Flamma Foedus
278 06.12.13 19:50 06.12.13 19:29 ShanTaL 75667183 ShanTaL vs. pyc pyc ShanTaLFlamma Foedus
279 06.12.13 19:56 06.12.13 19:35 1234 75666963 pyc vs. 1234 pyc 1234Flamma Foedus
280 06.12.13 19:56 06.12.13 19:47 1234 75666922 mamaj vs. 1234 mamaj 1234Flamma Foedus
281 06.12.13 19:16 06.12.13 19:54 1234 75666743 pyc vs. 1234 pyc 1234Flamma Foedus
282 06.12.13 19:58 06.12.13 19:12 cezargj 75666143 cezargj vs. pyc pyc cezargjFlamma Foedus
283 06.12.13 19:53 06.12.13 19:57 1234 75665954 1234 vs. pyc pyc 1234Flamma Foedus
284 06.12.13 19:04 06.12.13 19:26 1234 75665725 pyc vs. 1234 pyc 1234Flamma Foedus
285 06.12.13 18:37 06.12.13 18:27 pyc 75665046 pyc vs. ShanTaL ShanTaL pyc
286 06.12.13 18:24 06.12.13 18:34 75664930 vs. Flamma Foedus
287 06.12.13 18:05 06.12.13 18:24 pyc 75664966 ShanTaL vs. pyc ShanTaL pyc
288 06.12.13 18:15 06.12.13 18:35 pyc 75664872 ShanTaL vs. pyc ShanTaL pyc
289 06.12.13 18:37 06.12.13 18:03 pyc 75664824 pyc vs. ---- ---- pyc
290 06.12.13 18:47 06.12.13 18:59 pyc 75664569 ---- vs. pyc ---- pyc
291 06.12.13 18:56 06.12.13 18:07 75664717 ---- vs. ----
292 06.12.13 18:10 06.12.13 18:20 75664380 vs. Flamma Foedus


0,122433